Manager, persoană fizică – Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă, Judeţul Caraş-SeverinManager, persoană fizică

Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă, Judeţul Caraş-Severin

7 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană  fizică.

      În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.1520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfaşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi a Dispoziţiei nr. 7/08.01.2019 emisă de Primarul Oraşului Moldova Nouă.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă, Str. Sfânta Varvara, nr.1, Moldova Nouă, jud. Caraş – Severin,  în perioada 08.09.2020 –  18.09.2020, desfăşurându-se în două etape:

a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, care va avea loc în data de 08.09. 2020, ora 10ºº ;

b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă şi va avea loc în data de 18.09.2020, ora 10ºº;

La concurs au acces persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)cunosc limba română, scris şi vorbit;

b)sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c)sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d)au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e)nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f)sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g)nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b)copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c)copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d)copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1)  c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e)curriculum vitae;

f)adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g)cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii  290/2004privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h)adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i)declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j)copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k)proiectul de management realizat de candidat;

l)declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m)declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n)declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă, Str. Sfânta Varvara nr.1, la Compartimentul R.U.N.O.S. până în data 07.09.2020, ora 15ºº.

Temele- cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs sunt afisate pe pagina de internet a spitalului www.spitalmoldovanoua.ro, la avizierul sediului unităţii, pe portalul posturi.gov.ro, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, la secţiunea „concursuri manageri”.

Candidaţii pot efectua o vizită în cadrul spitalului sub îndrumarea directorului medical al spitalului în data de 17.08.2020 orele 11ºº – 1400, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Mass-media şi persoanele interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management vor transmite până în data de 16.09.2020 ora 12ºº, pe adresa de e-mail spitalmoldovanoua@yahoo.fr, solicitările de participare cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventuale întrebări pe care le propun să fie adresate candidaţilor în legătură cu proiectul de management.

Relații suplimentare se pot obține la compartimentul RUNOS, la numărul de telefon 0255/540.151, luni – vineri intre orele 800 – 1400.

descarca: ANUNT-concurs-post-manager-Spitalul-Orasenesc-Moldova-Noua.docx 48KB DOCX

 

Apply for this Job