Manager persoană fizică – Spitalul Orăşenesc MăcinManager persoană fizică

Spitalul Orăşenesc Măcin

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Orăşenesc Măcin organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orăşenesc Măcin, aprobat prin Dispoziția nr. 412/11.12.2018 a Primarului Oraşului Măcin.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orăşenesc Măcin, str.Mircea Vodă nr.34, în perioada 21 – 30.01.2019.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în data de 21.01.2019, ora 10.00 – etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – în data de 30.01.2019, ora 10.00

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul :

 1. Data publicării anunțului de concurs : la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului spitalulmacin.ro la secțiunea „Angajări”, pe portalul posturi.gov.ro, precum și pe pagina de internet a DSP Tulcea, la secțiunea „Concurs manageri” – în data de 14.12.2018;
 2. Perioada de depunere a dosarelor 14.12.2018 – 16.01.2019, de luni până vineri, la secretariatul Spitalului Orăşenesc Măcin;
 3. Vizitarea Spitalului Orăşenesc Măcin de către candidații interesați – în data de 08.01.2019 în intervalul orar 11.00 – 13.00, sub îndrumarea Directorului medical al spitalului;
 4. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 16.01.2019 ora 16.00;
 5. Verificare îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în data de 21.01.2019 ora 10.00
 6. Data afișării rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurs 22.01.2019 ora 13.00;
 7. Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere 25.01.2019 ora 13.00;
 8. Data soluționării contestațiilor și afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor de înscriere 28.01.2019 ora 13.00;
 9. Data publicării proiectelor de management depuse de candidații care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere – 28.01.2019, ora 15.00, pe site-ul spitalului spitalulmacin.ro ;
 10. Data transmiterii prin e-mail la adresa somacin2002@yahoo.fr a intenției de participare din partea mass-media și a oricărei persoane interesate la susținerea publică a proiectului de management – 28.01.2019 până la ora 9.00. Totodată vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art.17 alin. 6) – 9) din Regulamentul de concurs;
 11. Data confirmării listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management – 29.01.2019 ora 13.00;
 12. Data susținerii publice a proiectului de management – 30.01.2019 ora 10.00;
 13. Data afișării rezultatului susținerii publice a proiectului de management – 31.01.2019 ora 10.00;
 14. Data limită de depunere a contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management – în data de 04.02.2019 ora 10.00;
 15. Data afișării rezultatului contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management – în data de 05.02.2019 ora 10.00;
 16. Data afișării rezulatelor finale 05.02.2019 ora 11.00.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unor instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 3 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a interveni reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosare de concurs se depun la sediul Spitalului Orăşenesc Măcin, str.Mircea Vodă nr.34, la Secretariat, până la data de 16.01.2019, ora 16.00 .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în principal următoarele documente :

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art.1 alin.(1) lit.c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe proprie răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de candidat;
 13. declaratie pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe proprie răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 15. chitanta cu contravaloarea taxei de concurs de 750 lei, achitată la casieria spitalului;

Odată cu publicare prezentului anunț va fi publicat Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orăşenesc Măcin, aprobat prin Dispoziția nr. 412/11.12.2018 a Primarului Orăşului Măcin Informații suplimentare se pot obține la telefon : 0240/571.883.

descarca: ANUNT-1.doc 206KB DOC

descarca: Bibliografie-1.doc 194KB DOC

descarca: CCF_000029.pdf 310KB PDF

descarca: Teme-cadru.doc 190KB DOC

Apply for this Job