Manager persoană fizică – Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” din Năsăud, jud.Bistrița-NăsăudManager persoană fizică

Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” din Năsăud, jud.Bistrița-Năsăud

7 octombrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc „Dr George Trifon” din Năsăud, jud.Bistrița-Năsăud organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică.

Concursul se va organiza  in conformitate  cu prevederile  Ordinului M.S.  nr. 1520/2016 si al Regulamentului  de organizare si desfasurare  a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică la Spitalul Orasenesc „Dr George Trifon” Năsăud aprobat prin Dispozitia Primarului Orașului Năsăud nr.310 din 05.10.2020.

Concursul se va desfasura  la sediul Spitalului Orasenesc „Dr George Trifon” Năsăud, Str. Tudor Vladimirescu, nr.1, jud.Bistrița-Năsăud în perioada 06.11.2020 – 19.11.2020.

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc urmatoarele condiții:

 • a) cunosc limba romana scris si vorbit;
 • b) sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior  in domeniul medical, economico-finanaciar  sau juridic;
 • c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al  ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic  ori administrativ organizat  intr-o institutie de invatamant superior  acreditata potrivit legii;
 • d) au cel putin doi ani vechime in posturi prevazute cu  studii universitare  de lunga durata;
 • e) nu au fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);
 • g) nu au implinit varsta standard de pensionare potrivit legii;

Dosarele se depun la sediul Spitalului Orasenesc „Dr George Trifon” Nasaud, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, jud. Bistrița-Nasaud, în perioada 07.10.2020-05.11.2020, ora 15.00 inclusiv, la secretariatul spitalului.

Concursul se va desfasura în doua etape dupa cum urmeaza :

 1. etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie, in data de 06.11.2020 ora  00;
  • rezultatul verificarii dosarelor de inscriere se va afisa la sediul spitalului si concomitent  pe pagina de internet a spitalului in data de 06.11.2020 ora 15.00;
  • candidatii pot depune contestatiile privind proba de verificare  a conditiilor stabilite  in anuntul de concurs,  pana la data de 07.11.2020 ora 15.00 la sediul unitatii, Compartiment juridic, telefon 0263/360.684 int. 237 sau mobil 0729/977.108;
  • rezultatul contestatiilor se va afisa la sediul spitalului si concomitent pe pagina de internet  a spitalului pana la data de 09.11.2020 ora 15.00;
  • afisarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidatii declarati admisi in urma finalizarii probei de verificare  a dosarelor de inscriere 09.11.2020 ora 15.00;
 2. etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management se va desfasura in data de 16.11.2020 ora 10.00, la sediul Spitalului Orasenesc „Dr George Trifon” Năsăud
  • rezultatul in urma desfasurarii probei de sustinere publica  si evaluarea proiectului de management  se afiseaza la sediul spitalului si se publica pe pagina de internet  a spitalului  in data de 17.11.2020 ora 14.00;
  • candidatii pot depune contestatiile privind proba de sustinere publica  si  de evaluare a proiectului de management   pana la data de 18.11.2020 ora 14.00;
  • rezultatul contestatiilor se va afisa la sediul spitalului  si concomitent pe pagina de internet  a spitalului   la  data de 19.11.2020 ora 14.00;

Dosarul de inscriere trebuie sa contina  in principal urmatoarele documente :

 • a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 • b) copie certificata pentru conformitate  a  actului de identitate, aflat in termen de valabilitate
 • c) copia certificata pentru conformitate sau echivalent  a diplomei de licenta;
 • d) copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management  sanitar  prevazut la pct. (c) de la conditiile de inscriere candidati la concurs, ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar , economic sau administrativ  organizat intr-o institutie de invatamant superior  acreditata potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinta care atesta  vechimea in posturi cu studii  universitare de lunga durata  sau copie certificata pentru conformitate  a carnetului de munca (REVISAL);
 • g) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care  atesta ca îşi exprima consimtamantul  pentru obtinerea extrasului  de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • h) adeverinta din care rezulta ca este apt medical (fizic si neuropsihic);
 • i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea  inainte de 1989;
 • j) copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie, etc) prin care candidatul si-a schimbat  numele dupa caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaratia pe propria raspundere  a candidatului ca proiectul  de management  este conceput  si realizat integral de catre candidat;
 • m) declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3(trei) ani nu a fost constatata de catre institutia competenta  existenta conflictului de interese  ori  starea de incompatibilitate  cu privire la candidat;
 • n) declaratie pe propria raspundere privind conformitatea  cu originalul  a copiilor de pe documentele  depuse la dosarul de inscriere;

In data de 02.11.2020 ora 10,  candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul Spitalului Orasenesc „Dr George Trifon” Năsăud sub indrumarea directorului medical al spitalului.

Orice persoana care îşi manifesta  intentia de a participa  la sustinerea publica a proiectului  de management  va transmite solicitarea  de participare  si eventualele intrebari  pe adresa de e-mail  a spitalului – spitalnasaud@astralnet.ro- pana la data de 12.11.2020 ora 10.00.

Bibliografie :

 • Legea 95/2006  privind reforma in domeniul sanatatii republicata;
 • Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor Comitetului Director din cadrul Spitalului Orasenesc „Dr George Trifon” Năsăud;
 • Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial a entitatii publice.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului  din urmatoarea lista de 5 teme care va fi adaptata la situatia Spitalului Orasenesc „Dr George Trifon” Năsăud:

 • Planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul Spitalului Orasenesc „‚Dr George Trifon” Năsăud
 • Siguranta si satisfactia pacientului
 • Managementul serviciilor medicale
 • Managementul resurselor umane
 • Performanta clinica si financiara a activitatii Spitalului Orasenesc „Dr George Trifon” Năsăud

2 .   Candidatii aleg  una dintre temele de mai sus  si realizeaza un proiect de management  care vizeaza spitalul într-un volum de maxim 15-20 pagini,  tehnoredactate pe calculator  cu caractere Times New Roman,  marimea 12, spațiere la un rand.

Structura proiectului de management :

 1. Descrierea situatiei actuale a spitalului
 2. Analiza SWOT a spitalului ( puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari )
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute
 5. Dezvoltarea proiectului de management  pentru problema prioritara identificată /probleme prioritare identificate
 6. Scop
 7. Obiective
 8. Activitati-definire
 • a)încadrare in timp – grafic Gantt
 • b)resurse necesare – umane, materiale, financiare
 • c)responsabilitati
 • d.Rezultate asteptate
 • e.Indicatori – evaluare – monitorizare
 • f.Cunoasterea legislatiei relevante.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0264/360.684, int. 237, între orele 10.00 și 14.00.

descarca: concurs-manager.pdf 169KB PDF

Apply for this Job