Manager persoană fizică – Spitalul Orășenesc CisnădieManager persoană fizică

Spitalul Orășenesc Cisnădie

11 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Cisnădie organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Cisnădie, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Cisnădie nr. 297/20.12.2018.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Cisnădie, situat în Cisnădie, str. Băilor nr. 23, în perioada 11.02.2019 – 02.04.2019.

Persoanele fizice care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)cunosc limba română, scris şi vorbit;

b)sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c)sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d)au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e)nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f)sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g)nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va desfăşura în două etape, după cum urmează:

I. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, în perioada 15.03.2019-18.03.2019

rezultatul verificării dosarelor de înscriere se va afișa la sediul spitalului și concomitent pe pagina de internet a spitalului până la data de 18.03.2019, ora 14

– contestațiile privind proba de verificare a condițiilor stabilite în anunțul de concurs se pot depune până la data de 19.03.2019, ora 14 la sediul Spitalului Orășenesc Cisnădie, la secretarul comisiei de concurs;

rezultatul contestațiilor se va afișa la sediul spitalului și concomitent pe pagina de internet a spitalului până la data de 21.03.2019, ora 14.

– rezultatul verificării dosarelor de înscriere.

II. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management se va desfășura în data de 27.03.2019, ora 10, la sediul Spitalului Orășenesc Cisnădie

– rezultatul în urma desfășurării probei de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management se afișează la sediul spitalului și se publică pe pagina de internet a spitalului în data de 28.03.2019, ora 14

– contestațiile privind proba de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management se pot depune până în data de 29.03.2019, ora 14, la sediul Spitalului Orășenesc Cisnădie, la secretarul comisiei de concurs.

– rezultatul contestațiilor privind proba de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management se va afișa la sediul spitalului și concomitent pe pagina de internet a spitalului până la data de 02.04.2019, ora 14

– rezultatul final al concursului : 02.04.2019, ora 14.

Înscrierea la concurs a candidaţilor se face la sediul Spitalului Orășenesc Cisnădie până în  data de 14.03.2019, ora 14, la secretarul comisiei de concurs.

      Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b)copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c)copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d)copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e)curriculum vitae;

f)adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g)cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h)adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i)declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j)copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k)proiectul de management realizat de candidat;

l)declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m)declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n)declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Documentele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

În data de 28.02.2019, ora 12, candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie, sub îndrumarea directorului medical al spitalului, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Orice persoană care își manifestă intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management va transmite solicitarea de participare și eventualele întrebări pe adresa de e-mail a spitalului socisnadie@yahoo.com până la data de 26.03.2019, ora 10.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la situația Spitalului Orășenesc Cisnădie :

     a)planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

     b)siguranţa şi satisfacţia pacientului;

     c)managementul calităţii serviciilor medicale;

     d)managementul resurselor umane;

     e)performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Bibliografia pentru concurs este prevăzută în anexa la prezentul anunț.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0369-105.102, 0737-736649 între orele 8-15, persoană de contact Banea Alexandru (secretar comisie concurs) sau pe adresa de e-mail: socisnadie@yahoo.com.

descarca: anunt.pdf 131KB PDF

descarca: bibliografie.pdf 46KB PDF

descarca: calendar.pdf 47KB PDF

descarca: regulament-concurs.pdf 653KB PDF

Apply for this Job