Manager persoana fizica – Spitalul Orășenesc CernavodăManager persoana fizica

Spitalul Orășenesc Cernavodă

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Cernavoda organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de manager persoana fizica, durata determinata, in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății si potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul orasenesc Cernavoda, aprobat prin Dispozitia Primarului orasului Cernavoda nr.792 din data de 06.12.2018.

Concursul  va avea loc la sediul Spitalului orasenesc Cernavoda, Str.Gheorghe Doja nr.1A, Cernavoda, Jud.Constanta, in perioada 14 – 21 ianuarie 2019, desfasurandu-se in doua etape:

  1. a) dosarele de inscriere vor fi depuse la sediul administrativ al Spitalului orasenesc Cernavoda (secretariat) pana la data de 14 ianuarie 2019, ora 16.00.
  2. b) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs,care va avea loc in data de 15 ianuarie 2019 – etapă eliminatorie;
  3. c) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul Spitalului orasenesc Cernavoda, pe baza temelor – cadru, in data de 21 ianuarie 2019.

Persoanele fizice care se inscriu la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) cunosc limba română, scris și vorbit;

b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in principal urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;

m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

In data de 19 decembrie 2018, intre orele 08.00 – 15.00, candidatii vor putea efectua o vizita in cadrul Spitalului orasenesc Cernavoda, sub indrumarea Medicului coordonator al spitalului.

Adresa de e-mail la care orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management este : secretariat@spitalulcernavoda.ro.

Pe pagina web a Spitalului Orasenesc Cernavoda, respectiv www.spitalul-cernavoda.ro, se afla afisate:

  • Anuntul de participare;
  • Teme-cadru proiect;
  • Bibliografia de concurs;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Orășenesc Cernavodă, str.Ghe.Doja nr.1A, Cernavoda, Jud.Constanta, biroul RUNOS, telefon  0241/237.812, intre orele 08.00 – 16.00.

descarca: anunt.docx 307KB DOCX

Apply for this Job