Manager – persoană fizică – Spitalul Orăşenesc CâmpeniManager – persoană fizică

Spitalul Orăşenesc Câmpeni

15 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Câmpeni organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art.187 alin. 10 lit. b din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Orăşenesc Câmpeni, Județul Alba.

Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de desfășurare și organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Orăşenesc Câmpeni , aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 10/16.01.2019.

Concursul se desfăşoară în două etape:

 1. a)      Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul concursului, etapă eliminatorie;
 2. b)     Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

Condiții de participare:

 1. a)     sa cunoasca limba română, scris și vorbit;
 2. b)      sa fie absolvent al unei instituții de învățământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
 3. c)     sa fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată potrivit legii;
 4. d)     sa aiba cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e)     sa nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f)      sa fie apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g)     sa nu aiba vârsta de pensionare, conform legii.

Conținutul dosarului de înscriere la concurs:

 1. a)      cererea de înscriere la concurs în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b)      copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c)      copia certificată pentru conformitate a  diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d)     copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e)      curriculum vitae;
 6. f)       adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g)      cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de cazier judiciar de către comisia de concurs, conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h)      adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i)       declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j)        copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k)      proiectul de management realizat de candidat;
 12. l)       declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m)    declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n)      declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Temele proiectului de management:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat, prin abordarea uneia dintre temele de mai sus şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare- Titlurile I, II, VII și VIII;
 2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.M.S. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 4. Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobare normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea O.M.S. nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 5. Hotărârea Guvernului nr.140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu completările şi modificările ulterioare, până la publicarea anunţului;
 6. O.M.S. nr.446/2017 privind aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
 7. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacienţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Calendarul concursului este următorul:

Nr. crt. Activitate Data
1 Afişare anunţ 15.02.2019
2 Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi insotiti de directorul medical 21.03.2019, intre orele 12-15
3 Termen limită de depunere a dosarelor la compartimentul secretariatul Spitalului Orăşenesc Câmpeni 20.03.2019, ora 15.00
4 Selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor. 22.03.2019, ora 12.00
5 Termen pentru depunerea contestaţiilor 25.03.2019, ora 12.00
6 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 27.03.2019, ora 12.00
7 Publicarea proiectelor de management depuse de candidaţi pe pagina web: http://www.spitalulcampeni.ro secţiunea anunţuri 27.03.2019, după ora 15.00
8 Manifestarea intenţiei de participare, la adresa de e-mail concursmanager@yahoo.com 27.03.2019 – 29.03.2019
9 Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail:concursmanager @yahoo.com 27.03.2019 – 29.03.2019
10 Confirmarea intenţiei de participare de pe adresa de e-mail concursmanager@yahoo.com 02.04.2019
11 Susţinerea proiectului de management si raspunsul la intrebarile comisiei 03.04.2019, ora 9.00
12 Afişarea rezultatelor 03.04.2019, ora 14.00
13 Termen pentru depunerea contestaţiilor 04.04.2019, ora 14.00
14 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 05.04.2019, ora 14.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258/771.717 int. 49, sau la sediul Spitalului Orăşenesc Câmpeni –  RUNOS – persoană de contact: Bota Denisa.

descarca: ANUNȚ-concurs.docx 24KB DOCX

descarca: posturi.gov_.pdf 278KB PDF

descarca: secretariatul-guvernului.docx 22KB DOCX

Apply for this Job