Manager – persoană fizică – Spitalul Municipal Sighetu MarmațieiManager – persoană fizică

Spitalul Municipal Sighetu Marmației

7 mai 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal  Sighetu Marmației, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului  Sighetu Marmației nr.  275  /04.05.2020.

Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal  Sighetu Marmației.

         Concursul pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal  Sighetu Marmatiei va avea loc la sala de sedinte din cadrul Primariei Municipiului Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă , nr.14, județ Maramures, în perioada 08.06.2020 – 12 .06.2020, desfășurându-se în două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs care va avea loc în data de 06.2020,ora 10.00, etapă eliminatorie;
 • Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sala de sedinte din cadrul Primariei  Municipiului Sighetu Marmatiei, str. Bogdan Voda , nr.14, județul  Maramures pe baza temelor cadru, în data de 15.06.2020, ora 10.00.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

Perioada de  depune dosarele de concurs 07.05.2020-05.06.2020, ora 15.00
Verificarea dosarelor 09.06.2020 ora 10.00
Afișarea rezultatului verificării dosarelor 10.06.2020 ora 15:00
Depunerea contestațiilor privind

rezultatul verificării dosarelor

11.06.2020 ora 15.00
Afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor 12.06.2020 ora 15:00
Afișarea pe site –ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidații declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere 09.06.2020 ora 15
Susținerea publică a proiectului de management 15.06.2020 ora 10:00
Afișarea rezultatului probei de susținere a proiectului de management 16.06.2020 ora 15:00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei de susținere a proiectului de management 17.06.2020  ora 15.00
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor privind proba de susținere a proiectului de management 18.06.2020 ora 15:00
Afișarea rezultatelor finale ale concursului 19.06.2020 ora 12:00

 

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) Cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) Sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătții și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) Au cel putin 7 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) Nu au fost condamnate pentru săvâșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) Sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g) Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal  Sighetu Marmatiei, str. Avram Iancu,nr.22,  județul  Maramures, la Serviciul R.U.N.O.S, int 221, in perioada 07.05-05.06.2020, ora 15:00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cererea de inscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 18.05.2020 ora 10:00  sub îndrumarea reprezentantului spitalului pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Municipal  Sighetu Marmatiei.

 1. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. Siguranța și satisfacția pacientului;
 3. Managementul calității serviciilor medicale;
 4. Managementul resurselor umane;
 5. Performanța clinică și financiară a activității spitalului.

Proiectul se realizează individual de către fiecare candidat și se dezvoltă într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12 , spațiere la un rând.

Structura proiectului de management

 1. Descrierea situatiei actuale a Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/problemele prioritare identificate
 6. a) Scop
 7. b) Obiective
 8. c) Activitati

– definire

– incadrare in timp – grafic Gantt

– resurse necesare – umane, materiale, financiare

– responsabilitati

 1. d) Rezultate asteptate
 2. e) Indicatori – evaluare, monitorizare
 3. f) Cunoasterea legislatiei relevante

Bibliografia împreună cu anunțul de concurs se publică pe site-ul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, la sediul spitalului, pe portalul posturi.gov.ro si pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii la sectiunea ,, concurs manageri’’.

Mass – media precum și orice persoană interesată poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management.

În acest sens persoanele interesate și mass – media vor transmite până în data de 11.06.2020, ora 12:00  pe adresa de e-mail: spitalsighet@zifer.ro solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass- mediei se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.

Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 921/2006, pentru stabilirea atribuţiilor comitetetului director din cadrul spitalului public;
 3. Ordinul 1384/2010 privind aprobarea modelului – cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performantă a activitătii managerului spitalului public, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 914/2006, pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare a spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare ;
 5. Legea nr.46/2003 , privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare ;
 6. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entitătii publice.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sighetu Marmației – Serviciul  R.U.N.O.S., telefon 0262/311.541, int 221.

Apply for this Job