Manager, persoană fizică – Spitalul Municipal SebeșManager, persoană fizică

Spitalul Municipal Sebeș

5 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Sebeș organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art. 187 alin. 10 lit. B din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completăriel ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Municipal Sebeș.

Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de desfășurare și organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Sebeș, aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 353/2019.

    Concursul se desfășoară în două etape:

 1. a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

    Condiții de participare:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

   Conținutul dosarului de înscriere :

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

    Temele proiectului de management:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 – 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.


 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare – Titlurile I, II, VII și VIII;
 2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. M.S. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 4. M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și modificarea și completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 5. Hotărârea Guvernului nr.140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu completările și modificările ulterioare, până la publicarea anunțului;
 6. M.S. nr. 446/2017 privind aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
 7. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților, cu modificările și completările ulterioare;


Calendarul concursului este următorul:

NR. CRT. ACTIVITATEA DATA
1. Afișare anunț 05.06.2019
2. Termen limită de depunere a dosarelor la secretariatul Spitalului Municipal Sebeș 08.07.2019
3. Vizitarea spitalului de către candidații interesați, însoțiți de directorul medical 09.07.2019
4. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 10.07.2019 ora 13.00
5. Termen pentru depunerea contestațiilor 11.07.2019 ora 13.00
6. Termen pentru soluționarea contestațiilor 12.07.2019 ora 13.00
7. Publicarea proiectelor de management depuse de candidați pe pagina de web:spitalulsebeș@yahoo.ro secțiunea anunțuri 12.07.2019 după ora 12.00
8. Manifestarea intenției de participare, la adresa de e-mail: concursmanager@yahoo.com 12.07.2019 – 15.07.2019
9. Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: concursmanager@yahoo.com 12.07.2019 – 15.07.2019
10. Confirmarea intenției de participare de pe adresa de e-mail:concursmanager@yahoo.com 17.07.2019
11. Susținerea proiectului de management și răspunsul la întrebările comisie 18.07.2019 ora 9.00
12. Afișarea rezultatelor 18.07.2019 ora 14.00
13. Termen pentru depunerea contestațiilor 19.07.2019 ora 14.00
14. Termen pentru soluționarea contestațiilor 22.07.2019 ora 14.00

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258/731.712 sau la sediul Spitalului Municipal Sebeș – serviciul RUNOS.

descarca: ANUNT-.pdf 1.36MB PDF

descarca: ANUNȚ-CONCURS-MANAGER.docx 1.06MB DOCX

Apply for this Job