Manager persoană fizică – Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu", BăileştiManager persoană fizică

Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu”, Băileşti

4 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu“, Băileşti, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Băileşti nr. 736/18.07.2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de manager persoană fizică, durată determinată la Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu“, Băileşti, prevederile Ordinului nr. 1520/2016 şi H.G. nr. 286/2011.

Concursul se va organiza la sediul unităţii din municipiul Băileşti, Str. Victoriei nr. 18A, judeţul Dolj, în perioada 04.09.2017 -15.09.2017 şi se va desfăşura în două etape:

a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie care va avea loc la 05.09.2017, ora 00:

b) proba interviu de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management care va avea loc în data de 11.09.2017, ora 11.00 (probă unică).

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economieo-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masteTat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într- o instituţie dc învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curricul um vitae;
 • adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare dc lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004, priv ind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
 • adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existentă conflictul de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 • chitanţa de plată a taxei de participare la concurs. Cuantumul taxei de participare la concurs este de 200 lei şi se va achita la casieria unităţii.

Proiectul de management se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Data şi ora la care candidaţii pot vizita spitalul: 17 august 2017, ora 11.00.

Dosarele de înscriere vor fi depuse la Biroul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal „Praf. Dr. Irinel Popescu“, Băileşti până la data de 4 septembrie 2017, ora 12.00.

Rezultatele verificării dosarelor se vor afişa în data de 5 septembrie 2017, ora 14.00.

Contestarea rezultatelor analizei dosarelor se poate face la secretariatul comisiei de concurs în termen de 24 de ore de la afişare.

Susţinerea publică a proiectului dc management de către candidaţi va avea loc în data de 11 septembrie 2017, ora 11.00, în sala de şedinţă, clădirea Administrativă Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu”, Băileşti.

Adresa de e-mail la care orice persoană îşi poate manifesta intenţia dc a participa la susţinerea publică a proiectului de management este: spital_bailesti@yahoo.com.

Pe website-ul spitalului se află afişate anunţul de concurs, bibliografia de concurs şi temele-cadru pentru proiectul de management.

Rezultatele în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management se afişează la sediul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu”, Băileşti, şi se publică pe pagina de internet a spitalului până la data de 12 septembrie 2017, ora 12.00.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatele la aeeastă probă în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul spitalului şi se publică pe pagina de internet a spitalului în data de 15.09.2017, ora 14.00.

Relaţii suplimentare la tel. 0251/311627.

Apply for this Job