Manager persoanã fizicã – Spitalul Municipal OrşovaManager persoanã fizicã

Spitalul Municipal Orşova

11 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Pentru ocuparea funcţiei de manager persoanã fizicã, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, precum și ale Dispoziţiei Primarului Municipiului Orşova nr. 564/16.08.2017 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Municipal Orşova.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Municipal Orşova, str. Porţile de Fier nr.34, conform următorului calendar de desfăşurare:

 

Data publicării: sediu spital, pagină de internet spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sănătății 17.08.2017
Vizitarea spitalului de către candidaţi sub îndrumarea directorului medical 23.08.2017, ora 10.00
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 18.09.2017, ora 10.00
Data verificării dosarelor 19.09.2017, ora 10.00
Data afişării rezultatului selecţiei de dosare 19.09.2017, ora 12.00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor 20.09.2017, ora 12.00
Data afişării rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea dosarelor 21.09.2017, ora 12.00
Publicarea proiectelor de management 21.09.2017, ora 14.00
Data susţinerii publice a proiectului de management 27.09.2017, ora 10.00
Data afişării rezultatului probei de susţinere publică a proiectului de management 28.09.2017, ora 12.00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere publică a proiectului de management 29.09.2017, ora 12.00
Data afişării rezultatului soluționării contestaţiilor privind proba de susţinere publică a proiectului de management 30.09.2017, ora 12.00
Data afişării rezultatelor finale ale concursului 30.09.2017, ora 14.00

 

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Porțile de Fier, nr.34, compartimentul RUNOS – secretariat, telefon 0252/361908, până la data de 18.09.2017, ora 10.00.

La concurs se pot înscrie candidaţii care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 6. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1)  c)ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii  290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Adresa de e-mail la care orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management este spitalulorsova@gmail.com, iar termenul limită până la care pot fi transmise solicitările de participare şi întrebările este 25.09.2017, ora 10.00.

descarca: anunt-concurs-manager.docx 56KB DOCX

Apply for this Job