Manager – persoană fizică – Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin, Judeţul MureșManager – persoană fizică

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin, Judeţul Mureș

12 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI MUNICIPAL „DR. EUGEN NICOARĂ” REGHIN

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal „Dr Eugen Nicoară” Reghin, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Reghin nr.1352/05.09.2019

Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin.

         Concursul pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin va avea loc la sediul Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin, str. Spitalului, nr. 20, județ Mureș, în perioada 12.12.2019 – 27.01.2020, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs care va avea loc în data de 14.01.2020, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, în data de 22.01.2020.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

Data până la care se pot depune dosarele de concurs 13.01.2020, ora 14:00
Verificarea dosarelor 14.01.2020
Afișarea rezultatului verificării dosarelor 14.01.2020 ora 12:00
Depunerea contestațiilor privind

rezultatul verificării dosarelor

14.01.2020 ora 12:00 – 15.01.2020 ora 12:00
Afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor 16.01.2020 ora 12:00
Afișarea pe site –ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidații declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere 16.01.2020 ora 13:00
Susținerea publică a proiectului de management 22.01.2020 ora 10:00
Afișarea rezultatului probei de susținere a proiectului de management 22.01.2020 ora 13:00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei de susținere a proiectului de management 22.01.2020 ora 13:00 – 23.01.2020 ora 13:00
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor privind proba de susținere a proiectului de management 27.01.2020 ora 13:00
Afișarea rezultatelor finale ale concursului 27.01.2020 ora 14:00

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) Cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) Sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătții și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) Au cel putin 7 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) Nu au fost condamnate pentru săvâșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) Sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g) Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin, str. Spitalului, nr. 20, județ Mureș, la Biroul R.U.N.O.S., până în data de 13.01.2020, ora 14:00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cererea de inscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 19.12.2019 ora 12:00  sub îndrumarea reprezentantului spitalului pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin.

 1. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. Siguranța și satisfacția pacientului;
 3. Managementul calității serviciilor medicale;
 4. Managementul resurselor umane;
 5. Performanța clinică și financiară a activității spitalului.

Proiectul se realizează individual de către fiecare candidat și se dezvoltă într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12 , spațiere la un rând.

Structura proiectului de management

 1. Descrierea situatiei actuale a Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/problemele prioritare identificate
  • a) Scop
  • b) Obiective
  • c) Activitati
   •    – definire
   •    – încadrare în timp – grafic Gantt
   •    – resurse necesare – umane, materiale, financiare
   •    – responsabilități
 • d) Rezultate așteptate
 • e) Indicatori – evaluare, monitorizare
 • f) Cunoasterea legislației relevante

Bibliografia împreună cu anunțul de concurs și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului se publică pe site-ul Spitalului Municipal ” Dr Eugen Nicoară” Reghin: www.spitalreghin.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin – Biroul R.U.N.O.S., telefon 0372/717.058.

Mass – media precum și orice persoană interesată poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management. În acest sens persoanele interesate și mass – media vor transmite până în data de 20.01.2020, ora 09:00 pe adresa de e-mail: concurs@aspms.ro solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass- mediei se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

descarca: Anunt-concurs-manager.doc 153KB DOC

descarca: anunt-concurs-manager_000078.pdf 1.8MB PDF

Apply for this Job