Manager persoană fizică – Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman”, Bârlad, Județul VasluiManager persoană fizică

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman”, Bârlad, Județul Vaslui

9 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică în cadrul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, în conformitate cu Dispoziția Primarului Municipiului Bârlad nr. 1077/07.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/2016 și în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 118/20.06.2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman”, în localitatea Bârlad, str. Republicii, nr. 300, județul Vaslui, în perioada 09.12.2021 – 23.12.2021 și se va desfășura în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – care va avea loc în perioada 10-13.12.2021 ora 1400, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – care se va desfășura în Sala de ședințe a Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad la data de 21.12.2021, ora 0900.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. certificatul de integritate comportamentala;
 9. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 10. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 11. copie certificată pentru conformitate a actelor de stare civilă (certificat de căsătorie) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 12. proiectul de management realizat de candidat;
 13. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 14. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani, nu a fost constatată de către instituția competentă, existența conflictului de interese, ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 15. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad:

Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

În vederea întocmirii proiectului de management, la cererea candidaților, Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad prin Biroul RUNOS, pune la dispoziția acestora în maxim 3 zile de la data solicitării, copii ale Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal a unității sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, cu excepția acelor informații sau documente, ce nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

Candidații pot vizita spitalul în data de 19.11.2021, ora 0900, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, str. Republicii, nr. 300, județul Vaslui, la Serv. R.U.N.O.S. până în data de 09.12.2021, ora 1400.

Rezultatele verificării dosarelor se vor afișa la data de 13.12.2021, ora 1400.

Contestarea rezultatelor analizei dosarelor se poate face la secretariatul comisiei de concurs în termen de 24 de ore de la afișare.

Proiectele de management se publică pe pagina de internet a spitalului în data de 16.12.2021, ora 0900.

Susținerea publică a proiectului de management de către candidați va avea loc la data de 21.12.2021, ora 0900 în sala de ședințe a Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, str. Republicii, nr. 300.

Anunțul de concurs, bibliografia pentru concurs și regulamentul de desfășurare a concursului sunt afișate pe site-ul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad www.spital-barlad.ro, la avizierul de la secretariatul spitalului, pe portalul posturi.gov.ro., precum și pe pagina de internet a Ministerului Sănătății.

Rezultatele în urma desfășurării probei referitoare la susținerea publică și evaluarea proiectului de management se afișează la sediul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad și se publică pe pagina de internet a spitalului până la data de 21.12.2021, ora 1500.

Candidații au dreptul să conteste rezultatele la această probă în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul spitalului și se publică pe pagina de internet a spitalului la data de 23.12.2021, ora 1500.

Mass-media și persoanele interesate să participe la susținerea publică a proiectului de management vor transmite până la data de 17.12.2021, ora 1400 pe adresa de e-mail: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui, și eventuale întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, str. Republicii nr. 300, Județul Vaslui, telefon 0235/416.440, interior 126, , Fax: 0235/413.303.

descarca: Anunț.doc 175KB DOC

descarca: Bibliografie-concurs.doc 171KB DOC

descarca: Calendar-concurs.doc 169KB DOC

descarca: Regulament-concurs.doc 120KB DOC

Apply for this Job