Manager, persoană fizică – Spitalul Municipal „D. Castroian” HușiManager, persoană fizică

Spitalul Municipal „D. Castroian” Huși

26 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal „D. Castroian” Husi organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art.187 alin. 10 lit. b din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Municipal „D. Castroian” Husi.

Concursul se va desfășura in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare  și desfasurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii, la Spitalul Municipal „D. Castroian” Husi, aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 855/29.08.2017.

CONCURSUL SE DESFASOARA IN DOUA ETAPE:

a)      Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul concursului, care va avea loc pe data de 10.2017, ora 12.00, etapă eliminatorie ;

b)     Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura la sediul Spitalului Municipal „D. Castroian”, pe baza temelor –cadru in data de 11.2017, ora 16.00.

CALENDAR DE DESFASURARE CONCURS :

Data publicarii : sediu spital, pagina de internet spital, portal posturi .gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sanatatii 26.09.2017
Vizitarea spitalului de catre candidati sub indrumarea directorului medical 02.10.017, ora 10.00
Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs 26.10.2017, ora 10.00
Data verificarii dosarelor 27.10.2017, ora 10.00
Data afisarii rezultatului selectiei de dosare 27.10.2017,ora 12.00
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarelor 30.10.2017,ora 12.00
Data afisarii rezultatului solutionarii contestatiilor privind verificarea dosarelor 31.10.2017, ora 12
Publicarea proiectelor de management 31.10.2017,ora 14.00
Data sustinerii publice a proiectului de management 03.11.2017, ora 16.00
Data afisarii rezultatului probei de sustinere publica a proiectului de management 03.11.2017, ora 20.00
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezutatul probei de sustinere publica a proiectului de management 06.11.2017, ora 16.00
Data afisarii rezultatului solutionarii contestatiilor prinvind proba de sustinere publica a proiectului de management 07.11.2017, ora 16.00
Data afisarii rezultatelor finale ale concursului 08.11.2017, ora 12.00

 

Adresa de e-mail la care orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management şi termenul-limită până la care pot fi transmise solicitările de participare şi eventuale întrebări: www.administrativ@spitalmunicipal.husi.ro – în perioada 26 octombrie – 02 noiembrie 2017 – ora 14.00.

CONDITII DE PARTICIPARE :

Poate participa la concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • a) sa cunoasca limba română scris și vorbit;
 • b)  sa fie absolvent  al unei instituții de învățământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
 • c)  sa fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată potrivit legii, sau fac dovada că urmează cursurile Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, care atestă calitatea de cursant a candidatului;
 • d)     sa aiba cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • e)     sa nu fi fostt condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • f)      sa fie apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g)     sa nu aiba vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere se depune la sediul Spitalului Municipal „D. Castroian”, str. 1 Decembrie, nr.40, localitatea Husi, judetul Vaslui, Birou Resurse Umane pana la data de 26.10.2017, ora 10.00, prezentandu-se numarul de pagini din dosarul primit.

 

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • a)      cererea de înscriere la concurs;
 • b)      copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c)      copia certificată pentru conformitate a  diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d)     copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e)      curriculum vitae;
 • f)       adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g)      cazierul judiciar;
 • h)      adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i)       declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j)        copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k)      proiectul de management realizat de candidat;
 • l)       declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m)    declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n)      declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Taxa de participare 700 lei. 

TEMELE PROIECTULUI DE MANAGEMENT:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2.  b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3.  c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5.  e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat, prin abordarea uneia dintre temele de mai sus şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Vladescu C. – Sanatate publica si management sanitar – Editura Cartea Universitara Bucuresti, 2004;
 2. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar. Managementul spitalelor, Editura Public H Press, Bucuresti, 2006;
 3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicata, cu modificările și completările ulterioare- Titlul VII;
 4. Legea 346/2002 privind accidentele de munca si bolile profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordin 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească un spital in vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
 7. Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul 1.101/2017 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare;
 9. Ordin 870/2004, actualizat, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;
 10. Legea nr. 82/1991, republicata, actualizata, a contabilității;
 11. Ordin 323/2011, actualizat, privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta;
 12. Ordin 1.043/2010, actualizat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public;
 13. Ordin 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcții, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 14. Ordin 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 15. Ordin 200/2016 privind modificarea si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entităților publice;
 16. O.U.G. 20/2016 actualizata pentru modificarea si completarea O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 17. O.U.G. 57/2015 cu modificările si completările ulterioare, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare;
 18. Legea 250/2016 privind aprobarea O.U.G. 20/2016 pentru modificarea si completarea O.U.G. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative;
 19. Legea 307/2006, actualizata, privind apărarea împotriva incendiilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0235481081 – int. 200 – Secretariat sau la sediul Spitalului Municipal „D. Castroian” Husi – Secretariat.

descarca: Anunt-concurs-1.doc 82KB DOC

Apply for this Job