Manager, persoană fizică – Spitalul Municipal BradManager, persoană fizică

Spitalul Municipal Brad

22 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Brad organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Municipal Brad.

Concursul pentru ocupare funcției de manager, persoană fizică, va avea loc la sediul Spitalului Municipal Brad, Str. Spitalului nr. 10. județul Hunedoara. in perioada 27.12.2019 -10.01.2020.

Concursul se desfășoară în două etape;

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 • etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la secretariatul Spitalului Municipal Brad din Brad, , Str, Spitalului nr, 10, județul Hunedoara, până la data de 24.12.2019, un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare in management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. g) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într- o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989:
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire ia candidat;
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Mențiune: la depunerea dosarului de înscriere, candidatul este obligat să prezinte și actele în original în vederea certificării conformității acestora!

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

 • 11.2019 – 24.12.2019, între orele 09.00 – 13.00, perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs;
 • 13.12.2019, între orele 09.00 – 11.00, vizitarea Spitalului Municipal Brad de către candidații interesați, sub îndrumarea directorului medical al spitalului;
 • 24.12.2019, ora 13.00 – termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere:
 • 27.12.2019, ora 13.00 – selecția dosarelor admise/respinse și afișarea rezultatului selecției;
 • 30.12.2019, ora 13.00 – termen limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
 • 31.12.2019, ora 13.00 – afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecția dosarelor și publicarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidații declarați admiși;
 • 07.01.2020, ora 09.00 – termen limită a transmiterii prin e-mail la adresa smbconcursmanager@yahoo.com a intenției de participare din partea mass- media și a oricărei persoane interesate de participarea la susținerea publică a proiectului de management. Totodată vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați menționând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiția ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management;
 • 07.01.2020, ora 10.00 – confirmarea listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate de participarea la susținerea publică a proiectului de management;
 • 08.01.2020, ora 10.00 – etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management (probă naică);
 • 08.01.2020, ora 16,00 – afișarea rezultatului în urma susținerii publice a proiectului și evaluării proiectului de management;
 • 09.01.2020, ora 16.00 – termen limită pentru depunerea contestațiilor la proba susținerii publice și evaluării proiectului de management;
 • 10.01.2020, ora 16.00 – soluționarea contestațiilor la proba susținerii publice și evaluării proiectului de management și afișarea rezultatelor finale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Brad – Secretariat, sau la tel 0254.611.600, int. 226.

Apply for this Job