Manager – persoană fizică – Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul SălajManager – persoană fizică

Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj

8 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER – PERSOANĂ FIZICĂ, LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

Funcția: Manager –  persoană fizică la Spitalul Județean De Urgență Zalău;

Locul desfășurării concursului: sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, strada Simion Bărnuțiu, nr. 67, sala de şedințe.

Perioada:

 • etapa de verificare a îndeplinirii condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie: în data de 11.12.2019
 • etapa de susţinere şi de evaluare a proiectului de management: în data de 17.12.2019, ora 10.00

Locul și perioada de înscriere:  Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, strada Simion Bărnuţiu nr. 67, Serviciul resurse umane, până la data de 10.12.2019 ora 15.00.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 10.12.2019, ora 15.00
Verificarea dosarelor 11.12.2019
Afișarea rezultatului verificării dosarelor 11.12.2019, până cel târziu la ora 15.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului (12.12.2019)
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor  În termen de 48 de ore de la data depunerii

( 16.12.2019 )

Susținerea proiectului de management 17.12.2019 începând cu ora 10.00
Afișarea rezultatelor În termen de 24 de ore de la finalizarea probei (18.12.2019)
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei de susținere a proiectului de management În termen de 24 de ore  de la afișarea rezultatelor (19.12.2019)
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor În termen de 48 de ore de la data depunerii (23.12.2019)
Afișarea rezultatelor finale ale concursului 23.12.2019

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Conținutul dosarului:

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 15. chitanţă de plată a taxei de participare la concurs.

Taxa de participare la concurs este de 200 lei care se va achita la casieria unității.

Data şi ora la care candidaţii interesaţi pot vizita spitalul: 12.12.2019, ora 10.00, sub îndrumarea directorului medical.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Zalău:

 • planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 • siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 • managementul calităţii serviciilor medicale;
 • managementul resurselor umane;
 • performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 – 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Structura Proiectului de management

 • Descrierea situaţiei actuale a Spitalului Județean de Urgență Zalău,
 • Analiza SWOT a Spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
 • Identificarea problemelor critice
 • Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
 • Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate astfel:
  • Scop
  • Obiective
  • Activităţi
  • definire
  • încadrare în timp – grafic Gantt
  • resurse necesare – umane, materiale, financiare
  • responsabilităţi
 • Rezultate aşteptate
 • Indicatori – evaluare, monitorizare
 • Cunoaşterea legislaţiei relevante

BIBLIOGRAFIE:

 • ,, Managementul Spitalului “, Editura Public H Press 2006, Bucuresti. – Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar.

Legislație:

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII și VIII.
 2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 4. Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 6. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 7. Lege 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.
 8. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate cu modificările si completările ulterioare.
 9. Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 12. 12.Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 13. Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
 14. Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 17. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare.
 18. Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital in vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările şi completările ulterioare.
 19. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 20. Ordinul nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 21. Ordinul nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău – Serviciul Resurse umane, telefon 0260 616 920, interior 112.

descarca: anunt-concurs-manager-spital-2019.doc 63KB DOC

Apply for this Job