Manager, persoană fizică – Spitalul Județean de Urgență Târgu-JiuManager, persoană fizică

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

12 februarie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu organizează, în perioada 15.03.2021 – 29.03.2021, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, unitate sanitară al cărei management a fost transferat Consiliului Județean Gorj.

Condiții de desfășurare a concursului

 1. Etapele concursului:
 2. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite prin anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 3. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se desfășoară la sediul unității sanitare publice din mun. Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, jud. Gorj, etaj 1, sala ședințe , Corp Administrativ, în data de 24.03.2021, începând cu ora 1100.

Condiții de participare/criterii de selecție

Pot participa la concurs persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. cunosc limba română scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți al unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ organizat de o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii, sau sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1113/2010;
 4. au o vechime de cel puțin 2 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată/studii universitare de licență, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic;
 7. nu îndeplinesc cumulativ condițiile de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse, de la data afișării prezentului anunț, până la data de 15.03.2021, ora 10, la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu din mun. Târgu-Jiu, Corp Administrativ , serviciul Registratură, str. Progresului nr. 18, Gorj,  și vor conține documentele prevăzute la pct. D  la prezentul anunț.

Documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere la concurs a candidaților pentru funcția de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

 1.  a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Copiile documentelor prevăzute pentru dosarul de înscriere la concurs se pot prezenta în copii legalizate sau însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitatea cu originalul de către candidat.

Documentele solicitate în dosarul de înscriere de depun,  în format tipărit și scanate pe suport de memorie, într-un plic închis ce v-a avea menționat numele candidatului și numele concursului la care dorește să participe.

 Potențialii candidați interesați vor putea efectua, în data 19.02.2021, începând cu ora 10, o vizită în cadrul unității sanitare publice sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor candidaților, cu respectarea măsurilor de protecție stabilite pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-Cov-2.

 Reprezentații mass-media, precum și orice persoană interesată își pot manifesta intenția de a participa la susținerea publică a proiectelor de management prin transmiterea unui e-mail cu precizarea numelui și prenumelui,  la adresa concursmanagerSJU2021@cjgorj.ro,

Accesul în sala unde are loc susținerea publică și de evaluare a proiectelor de management va fi limitat la persoanele a căror intenție de participare a fost confirmată de comisia de concurs în termenul prevăzut de regulament, respectiv în maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare, și își dovedesc identitatea.

 Accesul în sală a persoanelor care și-au manifestat intenția de participare la susținerea publică și de evaluare a proiectelor de management se face în limita a 4(patru) persoane, în ordinea cronologică a solicitărilor,  la care se adaugă reprezentantul ales al asociațiilor de pacienți din cadrul Consiliului de etică al spitalului.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidați, menționând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiția ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management și să nu fie o întrebare referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială și origine socială. 

Întrebările vor fi adresate prin e-mail, la adresa concursmanagerSJU2021@cjgorj.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte de data prevăzută pentru susținerea publică a proiectului de management, respectiv până la data de 23.03.2021, ora 11.  Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfășoară proba de concurs, cu excepția membrilor comisiei de concurs

Anunțul de concurs, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr 72/21.01.2021 pentru modificarea și completarea  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr 38/23.01.2018 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Bibliografia de concurs, Temele cadru pentru proiectul de management, Calendarul de concurs și alte informații necesare sunt afișate la sediul unității sanitare publice din mun. Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, jud. Gorj și sunt publicate pe site-ul propriu al acesteia – www.spitalgorj.ro și pe site-ul Consiliului Județean Gorj – www.cjgorj.ro.

descarca: Anunt-concurs-spital.pdf 441KB PDF

Apply for this Job