Manager, persoană fizică – Spitalul Județean de Urgență PiteștiManager, persoană fizică

Spitalul Județean de Urgență Pitești

25 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 462/11.07.2018 și în baza Deciziei nr. 3/14.11.2019 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Pitești,

Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Pitești

 Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Pitești va avea loc la sediul spitalului: Str. Aleea Spitalului nr. 36, Pitești, în perioada 25.11.2019-17.01.2020.

Etapele de desfășurare sunt:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 06.01.2020, etapă eliminatorie;
 • Etapa de susținere a probelor de evaluare, care cuprinde:
 • proba scrisă – test grilă, care va avea loc în data de 09.01.2020 ora 1000, probă eliminatorie;
 • proba orală – susținerea proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 13.01.2020, ora 1000.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 25.11.2019- 03.01.2020 , ora 1500
Vizita spitalului 02.12.2019, în intervalul orar 800-1500
Verificarea dosarelor 06.01.2020
Afișarea rezultatelor verificării dosarelor/afișarea grilei de punctare a proiectului de management 06.01.2020
Depunerea contestațiilor privind rezultatul  verificării dosarelor 07.01.2020
Afișarea rezultatelor contestațiilor privind verificarea dosarelor 08.01.2020
Susținerea testului grilă 09.01.2020, ora 1000
Afișarea rezultatelor testului grilă 09.01.2020
Depunerea contestațiilor la testul grilă 10.01.2020
Afișare rezultate contestații test grilă 11.01.2020
Susținere proiect management 13.01.2020, ora 1000
Afișare rezultate finale 14.01.2020
Depunere contestații rezultate finale 15.01.2020
Afișare contestații rezultate finale 17.01.2020

 La concurs pot participa  persoane fizice care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic și au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 3. c) sunt absolvente ale unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau sunt absolvente ale unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 5. e) nu au fost destituite dintr-o funcție de conducere sau nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 5 ani;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Judetean de Urgență Pitești str. Aleea Spitalului nr. 36, Pitești, la Serviciul RUNOS, in perioada 25.11.2019- 03.01.2020 ora 15.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă  următoarele documente:

 1.  a) cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae în format Europass;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 Candidatii interesați vor putea efectua o vizita în cadrul spitalului în data de 02.12.2019, în intervalul orar 8.00-15.00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes, în elaborarea proiectului de management.

 Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea lista de zece teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Pitești:

 1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului;
 2. Siguranța și satisfacția pacientului;
 3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane;
 4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital;
 5. Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului;
 6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii;
 7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor;
 8. Strategia managementului în activitatea de investiţii;
 9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului;
 10. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului.

 Proiectul se realizează individual de către fiecare candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 20 pagini, la care se pot adăuga anexe, după caz, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times New Roman, spațiere la un rând. Proiectele care nu respectă oricare dintre cerințele impuse vor fi declarate respinse.

Anunțul de concurs, bibliografia, temele și Regulamentul de organizare de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 462/11.07.2018 se publică pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Pitești www.sjupitesti.ro – secțiunea informații publice – anunțuri.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Pitești, Serviciul RUNOS sau la  telefon 0248.287.150.

 

descarca: Anunt-concurs-manager.doc 114KB DOC

Apply for this Job