Manager – persoană fizică – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, județul NeamțManager – persoană fizică

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, județul Neamț

11 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț nr. 3 din 05.02.2020.

În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Dispoziția Consiliului Județean Neamț nr.92/2017, concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgenţă Piatra Neamț, desfășurându-se în două etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare stabilite în anunţul de concurs – etapă eliminatorie – care va avea loc în data de 24 aprilie 2020;
 2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management;
 3. a) publicarea proiectelor de management ale candidaţilor pe pagina de internet a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în data de 27 aprilie 2020;
 4. b) proba de susţinere publică a proiectului de management şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în Clubul Spitalului Județean de Urgenţă Piatra Neamț, în data de 4 mai 2020, începând cu ora 1000.

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. c) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unităţile sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.92/2017 ori  a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical (fizic şi neuropsihic);
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţia pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 • o) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

Calendar concurs:

 1. Termen limită de depunere a dosarelor: 21 aprilie 2020, până la ora 1400.
 2. Selectare dosare şi afişare rezultate: 24 aprilie 2020, ora 1400.
 3. Termen pentru depunere contestaţii: 27 aprilie 2020, ora 1400.
 4. Termen pentru soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 29 aprilie 2020, ora 1400.
 5. Vizitare spital de către candidaţi: 7 – 10 aprilie 2020, între orele 800-1400.
 6. Publicare proiecte de management depuse de candidaţi pe site-ul spitalului la adresa sjuneamt.ro: 27 aprilie 2020.
 7. Manifestarea intenţiei de participare la susţinerea publică a proiectului de management a oricărei persoane, la adresa de mail sjuneamt@sjuneamt.ro, până la data de 29 aprilie 2020, ora 1000.
 8. Confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs: 30 aprilie 2020, ora 1000.
 9. Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de mail sjuneamt@sjuneamt.ro, până la data de 1 mai 2020, ora 1000.
 10. Susţinerea proiectelor de management: la Clubul Spitalului, în data de 4 mai 2020, începând cu ora 1000.
 11. Afişare rezultate: 5 mai 2020, ora 1400.
 12. Depunere contestaţii: 6 mai 2020, ora 1400.
 13. Termen pentru soluţionarea contestaţiilor: 8 mai 2020, ora 1400.

Dosarele de înscriere se depun la Secretariatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamț, până la data de 21 aprilie 2020, ora 1400.

Taxa de participare la concurs este în valoare de 500 lei și va fi achitată la casieria Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Candidaţii interesaţi pot vizita spitalul în perioada 7 – 10 aprilie 2020, între orele 800-1400.

Bibliografia, temele cadru pentru proiectul de management şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unităţile sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare,  aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.92/2017, sunt afişate la sediul  Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamț, precum și pe site-ul spitalului, respectiv  www.sjuneamt.ro .

Redactarea proiectelor de management de către candidaţi trebuie să corespundă cerinţelor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unităţile sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Dispoziția Consiliului Județean Neamț nr.92/2017 şi prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0233/219.440, int. 108.

descarca: Anunt-concurs-post-vacant-Manager-Spitalul-Judetean-de-Urgenta-Piatra-Neamt-in-4-Mai-2020-.pdf 11.85MB PDF

Apply for this Job