Manager – persoană fizică – Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” BotoșaniManager – persoană fizică

Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani

6 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

AL SPITALULUI DE RECUPERARE „SF. GHEORGHE” BOTOSANI organizează CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică

în perioada 06.06.2019 – 12.08.2019

în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și completările ulterioare si Dispoziția Primarului municipiului Botoșani nr.495/22.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Local Botoșani, în acord cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/22 decembrie 2016.

Concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizică, al Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani, va avea loc la sediul Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani, Calea Nationala, nr.2, în perioada 06.06.2019 – 12.08.2019, desfasurându-se în două etape:

a). Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a conditiilor stabilite în anuntul de concurs, care va avea loc în data de 22.07.2019 , etapa eliminatorie,

b). Etapa de sustinere publică si evaluare a  proiectului de management , care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 07.08.2019, ora 10,00.

În urma verificarii îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admisi sau respinși, putând participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Data publicării: sediu spital, site spital, portal posturi gov.ro, pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, pagina de internet a M.S 06.06.2019
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 19.07.2019,ora 14,00
Data verificarii dosarelor 22.07.2019
Data afisarii rezultatului selectiei de dosare 23.07.2019, ora 14,00
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificarii dosarelor 24.07.2019, ora 14,00
Data afisarii rezultatului contesațiilor privind verificarea dosarelor 26.07.2019, ora 14,00
Afisarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management   31.07.2019, ora 14,00
Data susținerii publice a proiectului de management 07.08.2019, ora 10,00
Data afișării rezultatului probei proiectului de management 07.08.2019, ora 14,00
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management 08.08.2019, ora 14,00
Data afisării rezultatului contestațiilor privind proba proiectului de management 12.08.2019, ora 14,00
Data afisării rezultatelor finale ale concursului 12.08.2019, ora 15.00

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit,
 2. sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical (medic), economico – financiar (economist) sau juridic (licentiat in stiinte juridice /drept);
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori sunt absolvenţi  a unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu sunt condamnate pentru săvârșirea unei infractiuni comise cu intentie, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani, Calea Nationala, nr.2, până la data de 19.07.2019, ora 14,00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul mentionează funcția pentru care doreste sa candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termenul de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitatae a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copie certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare in management sau management sanitar, prevăzute la art. 1, alineat 1, litera c ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazier judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 8. h) adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţie pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz,
 11. k) proiectul de management realizat de candidat,
 12. l) declarația pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integrat de către candidat,
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către insitutia competentă existenta conflictului de interese ori starea  de incompatibilitate cu privire la candidat,
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de concurs.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Calea Nationala, nr.2, Botosani în data de 19.06.2019 între orele 9,00-13,00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Pe adresa de e-mail secretariat@spitalbt-sfgheorghe.ro, mass-media precum si orice persoana poate să își manifeste intenția de a participa la sustinerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidatilor, în legătură cu proiectul de management, până la data de 02.08.2019,  ora 12,00.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass-media, se face după confirmarea intentiei de participare de către comisia de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine la numărul de telefon 0231/513.560.

descarca: ANUNT-CONCURS-FINAL.doc 97KB DOC

descarca: Scan-Anunt-concurs-manager.pdf 954KB PDF

descarca: Scan-Bibliografie-Teme-proiect.pdf 689KB PDF

descarca: Scan-Regulament-concurs.pdf 4.63MB PDF

Apply for this Job