Manager persoană fizică – Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, judeţul BihorManager persoană fizică

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, judeţul Bihor

4 septembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Concurs anulat, conform înștiințare trimisă pe email.

„Urmare adresei nr.1649/17.09.2020 de la Secretariatul General al Ministerului Sănătății, vă rugăm să anulați/retrageți anunțul din 04.09.2020 privind concursul pentru ocuparea postului de manager persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei.”

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, judeţul Bihor organizează, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul oficial, Partea I nr. 1073 din 30 decembrie 2016,

Concursul se va desfășura în perioada 01.09.2020 – 17.10.2020, la sediul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, după următorul calendar:

Nr. crt Activitate Data Data
1 Constituire comisii 01.09.2020 01.09.2020
2 Elaborare anunț 01.09.2020 01.09.2020
3 Publicare 04.09.2020 04.09.2020
4 Vizitarea spitalului de către candidații interesați 11.09.2020

în intervalul orar

09,00 – 14,00

11.09.2020

în intervalul orar

09,00 – 14,00

5 Termen limită de depunere a dosarelor 06.10.2020 06.10.2020
6 Selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor 07.10.2020 07.10.2020
7 Termen pentru depunerea contestațiilor 08.10.2020 08.10.2020
8 Termen pentru soluționarea contestațiilor 09.10.2020 09.10.2020
9 Publicarea proiectelor de management depuse de candidați , pe pagina web: hpsihiatriestei.ro secțiunea ,,Concurs manager,,

 

09.10.2020 09.10.2020
10 Manifestarea intenției de participare, la adresa de e-mail psihiatrie.stei @yahoo.com 09.10.2020 –

14.10.2020

09.10.2020 –

14.10.2020

11 Transmiterea întrebărilor referitoare la întrebările de management ,cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail psihiatrie.stei@yahoo.com 09.10.2020 – 14.10.2020 09.10.2020 – 14.10.2020
12 Confirmare intenție de participare 14.10.2020 14.10.2020
13 Susținerea proiectelor de management 15.10.2020 15.10.2020
14 Afișarea rezultatelor 15.10.2020 15.10.2020
15 Termen depunere contestații 16.10.2020 16.10.2020
16 Termen soluționare contestații 17.10.2020 17.10.2020

Note

*În cazul termenelor calculate pe ore, ora la care acestea se sfârșesc va fi menționată în înscrisul respectiv.

**Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. Sala în care se va desfășura concursul permite prezența a maxim 10 persoane (cu respectarea regulilor de distanțare social).

Pot participa la concurs candidații care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Candidații vor depune dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu următoarele:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la c) de mai sus ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță loc. Ștei, Strada Zorilor nr. 26, Secretariat, în zilele lucrătoare între orele 8 – 15, până cel târziu la data-limită: 06.10.2020 ora 15.

Bibliografia pentru concurs este următoarea:

 1. Legea nr. 95/2006 (r1) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:
 • Titlul VII – Spitalele;
 • Titlul VIII – Asigurările sociale de sănătate
 • Titlul XVI – Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice
 • Titlul XX – Dispozitive medicale
 1. Legea nr. 53/2001 (r1) – Codul Muncii, cu cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 5. G. nr. 119/1999 (r1) privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv cu modificările și completările ulterioare;
 6. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. G. nr. 140/2018 aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul comun M.S./C.N.A.S. nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;
 9. M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 10. M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 11. M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare;
 12. S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 13. M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Managementul Spitalului – Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Editura Public H press Bucureşti 2006.

Lucrarea este disponibilă prin accesarea următorului link: http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf

 1. Sănătate publică și management sanitar – coordonator Cristian Vlădescu, Ed. Cartea Universitară, București, 2004: Partea a III-a – Management sanitar;

Lucrarea este disponibilă prin accesarea următorului link:

http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/3533/sanatatepublica.pdf

             Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Sigurantă Ștei:

a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;

c) managementul calităţii serviciilor medicale;

d) managementul resurselor umane;

e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

     Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

         Prezentul anunț se completează în mod corespunzător cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, Str. Zorilor nr. 26, judeţul Bihor, telefon 0259/332.354.

Concurs anulat, conform înștiințare trimisă pe email. „Urmare adresei nr.1649/17.09.2020 de la Secretariatul General al Ministerului Sănătății, vă rugăm să anulați/retrageți anunțul din 04.09.2020 privind concursul pentru ocuparea postului de manager persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei.”

descarca: Anunt-concurs-manager.docx 324KB DOCX

descarca: Anunt-concurs-manager.pdf 1007KB PDF

Apply for this Job