Manager persoană fizică – Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” din comuna Vedea, județul ArgeșManager persoană fizică

Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” din comuna Vedea, județul Argeș

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sfânta Maria” din comuna Vedea, județul Argeș organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de conducere, de manager persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Argeș, piața Vasile Milea nr. 1, etaj 5, camera 186, județul Argeș, în perioada 15.05.2019 – 30.05.2019, desfășurându-se în următoarele etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data 15.05.2019, ora 10.00, etapă eliminatorie;
 • proba scrisă (testul grilă), care va avea loc în data de 21.05.2019. ora 10.00;
 • probă interviu de susținere și evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Consiliului Județean Argeș, piața Vasile Milea 1, etaj 5, camera 186, județul Argeș, pe baza temelor cadru, în data de 27.05.2019, ora 10.00.

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul administrativ al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” din Vedea (secretariat), până la data de 13.05.2019, ora 15.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic și au cel puțin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordinal ministrului sănătății sau să fi absolvit un masterat ori doctorit în managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat îitr-o instituție de învățământ superior acreditată, conform legii;
 • nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni comisă cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea:
 • nu au fost destituiți dintr-o funcție de conducere sau nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani;
 • sunt apți din punct dc vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aliat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență, sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae în format Europass;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat într-un volum de maximum 20 pagini, la care se pot adăuga anexe, tehnoredactate pe calculator cu font de 14 Times New Roman, spațiere la un rând;
 • declarație pe proprie răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe proprie răspundere a candidatului că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarație pe proprie răspundere a candidatului privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 17.04.2019, în intervalul 08.00 – 13.00, candidații vor efectua o vizită la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria”, Vedea, sub îndrumarea directorului medical.

Pe pagina web a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” din Vedea, respectiv www.spitalpsihiatriesfmaria.ro, se află afișate:

 • anunțul de participare;
 • bibliografia de concurs.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” din Vedea, Biroul Resurse Umane, telefon 0248/248.109.

Apply for this Job