Manager persoană fizică – Spitalul de Psihiatrie Poiana MareManager persoană fizică

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

28 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Concursul a fost anulat conform:

descarca: Anulare-concurs-manager.pdf 486KB PDF

ERATA, la anuntul de concurs nr.2/CA/24.11.2017, privind ocuparea funcției de manager persoana fizică :

 1. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura pe baza temelor-cadru, în data de 15.01.2018, ora 10,00

descarca: Erata-la-anunt-concurs.doc 77KB DOC

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1520/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1073/30.12.2016 şi potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, aprobat prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, în sedinţa din data de 16.11.2017, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, în perioada: 08 – 17 ianuarie 2018, desfăşurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 08.01.2018, etapă eliminatorie;
 1. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de menagement, care se va desfăşura pe baza temelor-cadru, în data de 10.01.2018, ora 10,00

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

– Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi – 20.12.2017, în intervalul orar 10,00- 14,00

– Termen limită de înscriere a candidaţilor – 05.01.2018, ora 14,00

– Verificarea dosarelor candidaţilor – 08.01.2018, ora 10,00

– Afişarea listei candidaţilor admişi – 08.01.2018, ora 10,00

– Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor – 08.01.2018, ora 13,00 – 09.01.2018, ora 13,00

– Soluţionarea contestaţiilor – 09.01.2018, ora 14,00

– Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 09.01.2018, ora 15,00

– Afişarea pe site-ul unităţii a proiectelor de management a candidaţilor admişi – 09.01.2018, ora 16,00

– Susţinerea publică a proiectului de management – 15.01.2018, ora 10,00

– Afişarea rezultatelor – 15.01.2018, ora 14,00

– Depunerea contestaţiilor – 15.01.2018 ora 14,00 – 16.01.2018 ora 14,00

– Soluţionarea contestaţiilor – 17.01.2018, ora 10,00

– Afişarea rezultatelor finale – 17.01.2018, ora 12,00

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 1. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 2. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 4. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, strada Gării,nr.40, judetul Dolj ,Secretariat până la data de 05.01.2018, ora 14,00 prezentându-se numărul de pagini din dosarul primit.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 1. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 2. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 3. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 1. k) proiectul de management realizat de candidat;
 2. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 1. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 2. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul spitalului in data de 20.12.2017, orele 10,00 – 14,00, sub indrumarea directorului medical al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare

Persoanele şi mass – media interesate de susţinerea proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail: spitpoiana@yahoo.com , cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs cu cel puţin 24 ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management.

Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare  (http://www.spitalpoianamare.ro/), precum şi la sediul unităţii se află afişate:

– Anunţul de participare

– Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocupare funcţiei de manager

persoana fizica

– Bibliografia de concurs

– Temele – cadru pentru proiectul de management

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon Tel.: 0251/235299, Fax: 0251/235063

de luni – vineri orele 08ºº-15ºº, în perioada 27.11.2017- 05.01.2018, ora 14ºº.

descarca: Anunt-concurs-manager.doc 69KB DOC

descarca: Tematica-si-bibliografie-concurs-manager.doc 58KB DOC

Concursul a fost anulat conform:

descarca: Anulare-concurs-manager.pdf 486KB PDF

Apply for this Job