Manager persoană fizică – Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Judeţul ArgeşManager persoană fizică

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Judeţul Argeş

5 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Concurs anulat conform e-mail “Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, județul Argeș” , din data de 12.11.2019.

descarca: Anulare-concurs-manager.pdf 444KB PDF

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de manager persoană fizică, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 462/2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș și H.G. nr. 286/2011.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, în perioada 05.11.2019 – 20.12.2019, desfașurându-se în două etape:

 • proba scrisă (test grilă) va avea loc pe data 12.12.2019, ora 10.00, etapă eliminatorie;
 • proba interviu de susținere publică și evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni pe baza temelor-cadru, în data de 17.12.2019, ora 10.00.

Dosarele de înscriere vor li depuse la sediul administrativ al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni (secretariat) până la data de 06.12.2019, ora 14.00.

Taxa de înscriere: 200 lei

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economic o-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la ari. 1, alin. (1), lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 •  curriculumvitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 07.11.2019, în intervalul orar 10.00 – 14.00, candidații vor efectua o vizită la Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, sub îndrumarea directorului medical.

Pe pagina web a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, respectiv www.spitalleordeni.ro, se află afișate:

 • anunțul de concurs;
 • bibliografia de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Biroul Resurse Umane, tel. 0248.653.695.

descarca: 10.1.Anunt-Manager.pdf 2.82MB PDF

Concurs anulat conform e-mail “Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, județul Argeș” , din data de 12.11.2019.

Apply for this Job