Manager persoană fizică – Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, județul DoljManager persoană fizică

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, județul Dolj

10 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din cadrul spitalelor publice din subordinea Consiliului Judeţean Dolj, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj nr. 542/24.09.2019, Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, județul Dolj:

            Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

            Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, str. Principală nr. 1, din Leamna de Sus, com. Bucovat, judeţul Dolj, în perioada 10.10.2019-29.11.2019, desfăşurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, care va avea loc în data de 14.11.2019;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care va avea loc în data de 25.11.2019.

Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul:

Nr. crt. Activitatea Data
1. Afişarea anunţului privind organizarea şi desfăşurarea concursului iîn vederea ocupării postului de manager persoană fizică al Spitalului

de Pneumoftiziologie Leamna

10.10.2019

 

2. Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi, sub îndrumarea directorului medical 14.10.2019 în intervalul orar 11.00-13.00
3. Termen-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.11.2019 orele 12.00
4. Verificarea indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs si afisarea rezultatelor 14.11.2019
5. Termen-limită de depunere a contestaţiilor împotriva rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor stabilite în anunţul de concurs 15.11.2019 (în termen de 24 ore de la afişare)
6. Termen de soluţionare a contestaţiilor formulate 17.11.2019
7. Publicarea proiectelor de management depuse de candidaţi pe pagina web http://spital.leamna.ro 18.11.2019
8. Termen-limită pentru manifestarea intenţiei de participare la susţinerea proiectului de management a persoanelor interesate,la adresa de e-mail:spitalulpnf@yahoo.com 22.11.2019 orele 09.00
9. Termen-limită de transmitere de către persoanele interesate a întrebarilor referitoare la proiectul de management, cu menţionarea explicită a candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: spitalulpnf@yahoo.com 22.11.2019 orele 09.00
10. Termen-limită de confirmare de către comisia de concurs a intenţiei de participare la susţinerea proiectului de management * 23.11.2019 orele 09.00
11. Data susţinerii publice a proiectului de management 25.11.2019 începând cu orele 10.00
12. Data afişării rezultatelor probei constând în susţinerea publică a proiectului de management 26.11.2019
13. Termen-limită de depunere a contestaţiilor împotriva rezultatelor probei constând în susţinerea publică a proiectului de management 27.11.2019
14. Termen de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor probei constând în susţinerea publică a proiectului de management 29.11.2019
15. Data afişării rezultatelor finale ale concursului 29.11.2019

*Comisia de concurs va confirma participarea persoanelor interesate, în ordinea cronologică a solicitarilor, în termen de 24 ore de la primirea fiecării intenţii de participare, în limita locurilor disponibile în sala de concurs.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a)cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b)sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c)sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d)au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e)nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f)sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g)nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 1. a)cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b)copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c)copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d)copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1)  c)din Regulamentul aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj nr. 542/24.09.2019  ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e)curriculum vitae;
 6. f)adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g)cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii  290/2004privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h)adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i)declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j)copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k)proiectul de management realizat de candidat;
 12. l)declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m)declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n)declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului  de Pneumoftiziologie Leamna;

 1. a)planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b)siguranța și satisfacția pacientului;
 3. c)managementul calității serviciilor medicale;
 4. d)managementul resurselor umane;
 5. e)performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

Structura proiectului de management:

 1. Descrierea situației actuale a spitalului
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări)
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate
 6. a)Scop
 7. b)Obiective
 8. c)Activități

– definire

– încadrare în timp – grafic Gantt

– resurse necesare – umane, materiale, financiare

– responsabilități

 1. d)Rezultate așteptate
 2. e)Indicatori – evaluare, monitorizare
 3. f)Cunoașterea legislației relevante

Dosarele de concurs se depun la BIROUL RUONS, intre orele 10:00-14:00.

Bibliografia, împreună cu anunţul de concurs şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului se afişează la sediul spitalului  şi se publică pe pagina de internet a spitalului, iar pe portalul posturi.gov.ro, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Dolj, la secţiunea „carieră-anunţuri”, se publică anunțul de concurs împreună cu bibliografia.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna- Compartiment RUONS, telefon 0251 360 395.

Pentru depunerea intenţiei de participare şi adresare întrebări – e-mail spitalulpnf@yaoo.com

descarca: adresa-posturi.gov_.ro-manager-2019.doc 158KB DOC

descarca: anunt-manager-2019-1.doc 198KB DOC

descarca: bibliografie-concurs-manager-Leamna.doc 162KB DOC

descarca: concurs-manager-spital-Leamna.pdf 2.31MB PDF

Apply for this Job