Manager – persoană fizică – Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, județul ArgeșManager – persoană fizică

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, județul Argeș

7 mai 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică,

în perioada 07 mai 2021  – 25 iunie 2021, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Dispoziția Primarului Municipiului Câmpulung nr. 225/09.04.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, în acord cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/22 decembrie 2016.

Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, va avea loc la sediul spitalului, strada Lascar Catargiu nr.38,  în perioada 07 mai 2021  – 25 iunie 2021, desfășurându-se în două etape:

 • a). Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 10.06.2021, etapă eliminatorie;
 • b). Etapa de susținere publică și evaluare a  proiectului de management , care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 22.06.2021;

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Data publicării: sediu spital, site spital, portal posturi gov.ro, pagina de internet  a M.S. 07 mai 2021
Data la care candidații interesați pot efectua o vizită în cadrul spitalului 19 mai 2021 orele 800 – 1200
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 07 iunie 2021 ora 1530
Data verificării dosarelor 10 iunie 2021 ora 1530
Data afișării rezultatului selecției de dosare 10 iunie 2021 ora 1630
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor 11 iunie 2021 ora 1630
Data afișării rezultatului contesațiilor privind verificarea dosarelor 15 iunie 2021 ora 1630
Publicarea proiectelor de management 15 iunie 2021 ora 1730
Termenul pana la care orice persoana interesata poate solicita participarea la sustinerea publica a proiectului de management si poate adresa intrebari candidatilor 21 iunie 2021 ora 1200
Data susținerii publice a proiectului de management 22 iunie 2021 ora 1200
Data afișării rezultatului probei proiectului de management 22 iunie 2021 ora 1600
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management 23 iunie 2021 ora 1600
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba proiectului de management 25 iunie 2021 ora 1600
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 25 iunie 2021 ora 1600

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Cunosc limba română, scris și vorbit,
 2. sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori sunt absolvenţi  a unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu sunt condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, strada Lascar Catargiu nr.38, de luni pana vineri in intervalul orar 830 – 1530, până la data de  07 iunie 2021, ora 1530 .

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termenul de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copie certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazier judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţie pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarația pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către insitutia competentă existența conflictului de interese ori starea  de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de concurs;

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung în data de 19.05.2021 între orele 800-1200, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Pe adresa de e-mail sp.clpnf@gmail.com, mass-media precum și orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților, în legătură cu proiectul de management, până la data de  21.06.2021 ora 1200.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, care va fi adaptata la problemele spitalului de Pneumoftiziologie Campulung:

1) Planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;

2) Siguranta si satisfactia pacientului;

3) Managementul calitatii serviciilor medicale;

4) Managementul resurselor umane;

5) Performanta clinica si financiara a activitatii spitalului;

     Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

Structura proiectului de management:

1) Descrierea situației actuale a spitalului;

2) Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări;

3) Identificarea problemelor critice;

4) Selectarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

5) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:

 1. a) – Scop;
 2. b) – Obiective-indicatori;
 3. c) – Activități:

– definire;

– indicare în timp-grafic Gant;

– resurse necesare: umane, materiale, financiare;

– responsabilități;

 1. d) – Rezultate așteptate;
 2. e) – Indicatori-evaluare, monitorizare;
 3. f) – Cunoașterea legislației relevante;

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0248/510.150, birou RUNOS.

descarca: ANUNT_CA_final_PNF_CAMPULUNG__.docx 1.62MB DOCX

descarca: ANUNT_CA_final_PNF_CAMPULUNG__.pdf 1.61MB PDF

descarca: BIBLIOGRAFIE_CA_FINAL_PNF_CAMPULUNG__.docx 1.62MB DOCX

Apply for this Job