Manager, persoană fizică – Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea, județul IlfovManager, persoană fizică

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea, județul Ilfov

23 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA, cu sediul în BUFTEA , strada STUDIOULUI  nr. 5 județul ILFOV organizează concurs, pentru ocuparea  functiei contractuale de manager persoana fizica,durata determinata,in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului M.S. nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și H.G. nr. 286/2011.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului  de Obstetrica Ginecologie Buftea în perioada 27.12.2021 – 04.01.2022, desfășurându-se în două etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concura, care va avea loc pe data de 27.12.2021, etapă eliminatorie;
 2. proba interviu de susținere publică și evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului  de Obstetrica Ginecologie Buftea  pe baza temelor- cadru, în data de 30.12.2021, ora 10.00 (probă unică).

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul administrativ al Spitalului  de Obstetrica Ginecologie Buftea (Secretariat) până la data de 24.12.2021, ora 15.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalentă;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverință din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarație pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie ) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 10.12.2021, începând cu ora 10.00, candidații vor efectua o vizită la Spitalul  de Obstetrica Ginecologie Buftea, sub îndrumarea directorului medical.

Pe adresa de e-mail: office@spitalbuftea orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management în perioada 27.12.2021 – 29.12.2021.

Pe pagina web a Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea, respectiv: www.spitalbuftea.ro. se află afișate:

 • anunțul de participare;
 • bibliografia de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului  de Obstetrica Ginecologie Buftea, Biroul resurse umane, telefon 021.351.52.95, interior 133.

descarca: 7.20211126_A-5955-Anunt_Posturi.gov_-1.docx 36KB DOCX

Apply for this Job