Manager persoană fizică – Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Infecţioase si Psihiatrie Baia-MareManager persoană fizică

Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Infecţioase si Psihiatrie Baia-Mare

17 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Infecţioase si Psihiatrie Baia-Mare organizeaza, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfasurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica in cadrul Spitalului de Boli Infecţioase si Psihaitrie Baia Mare, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică în cadrul acestei unitati sanitare.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului de Boli Infecţioase si Psihiatrie Baia-Mare, str. Vasile Lucaciu , nr. 72  in Sala de Consiliu în perioada:  20.11.2018- 10.12.2018  şi consta în două etape:

 1. a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Inscrierea candidatilor se face la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie  Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 72, până la data de 19.11.2018, ora 14:00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină  următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la 1 alin. (1) lit. c) din OMS 1520/2016 , ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele şi mass–media interesate de susţinerea proiectului de management vor transmite pana la data de 29.11.2018 intenţia de participare pe adresa de e-mail:    spitalinfectioase@sbidvp.ro , cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele intrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătură cu proiectul de management. Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs cu cel puţin 24 ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management.

Calendarul de desfăşurare a concursului este urmatorul:

– Termen limită de înscriere a candidaţilor 19.11.2018, ora 14:00

– Verificarea dosarelor candidaţilor – 20-22.11.2018

– Afişarea listei candidaţilor admişi – 22.11.2018

– Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor – in termen de 24 de ore de la data publicarii rezultatelor

– Soluţionarea contestaţiilor : in termen de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora

– Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 26 .11.2018.

– Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi – 27.11.2018, în intervalul orar 10:00- 14:00

– Afişarea pe site-ul unităţii a proiectelor de management a candidaţilor admişi – 28.11.2018

– Susţinerea publică a proiectului de management – 04.12.2018, ora 10.00

– Afişarea rezultatelor – in termen de 24 de ore de la finalizarea probei

– Depunerea contestaţiilor – in termen de 24 de ore de la data publicarii rezultatelor

– Soluţionarea contestaţiilor – in termen de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora

– Afişarea rezultatelor finale –10.12.2018

Pe site-ul Spitalului de Boli Infectioase si psihiatrie Baia Mare , precum şi la sediul unităţii se află afişate:

– Anunţul de concurs

– Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocupare funcţiei de manager persoană fizică

– Bibliografia de concurs

– Temele – cadru pentru proiectul de management

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0262/216.601, de luni – vineri orele 08ºº- 14ºº.

descarca: Anunt-Concurs-.pdf 337KB PDF

descarca: ANUNT-CONCURS-MANAGER-BOLI-INFECTIOASE-bun-.docx 19KB DOCX

Apply for this Job