Manager persoană fizică – Spitalul Clinic Județean de Urgență SibiuManager persoană fizică

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

5 aprilie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de manager persoană fizică, durată determinată. în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006. privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul M.S. nr. 1520 din 22 decembrie 2016, privind aprobarea Regulamentului dc organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției dc manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și H.G. nr. 286/2011.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, în perioada 20.05.2021 – 03.06.2021, desfășurându-se în două etape;

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 20.05.2021, etapă eliminatorie;
 2. proba interviu de susținere publică și evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu pe baza temelor-cadru, în data de 02.062021, ora 10.00 (probă unică)

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu (secretariat) până la data de 18.05.2021, ora 15.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții dc învățământ superior medical, economico-ftnanciar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și ncuropsihic),
 7. nu au împlinit vânrta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze,
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la 1, alin. (1), lit c) ori a diplomei de mastered sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și ncuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie ) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că ui ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 28.04.2021, ora 09.00 -14.00, candidații vor efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical.

Pe adresa de e-mail secretariat@scjus.ro, orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management în perioada 28.05.2021 – 01.06.2021.

Pe pagina web a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, respectiv: www.scjs.ro, se află afișate:

 • anunțul de participare;
 • bibliografia de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu – Biroul Resurse Umane, tel. 0269/215.050, int. 305.

Apply for this Job