Manager – persoană fizică – Spitalul Clinic Filantropia BucureştiManager – persoană fizică

Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti

14 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ȋn conformitate cu Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1504/23.10.2017, a prevederilor art. 4 alin. (2), art. 177 alin. (1) si 187 alin. (10) lit. b) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Filantropia Bucureşti anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul Clinic Filantropia Bucuresti .

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Filantropia, Bd. Ion Mihalache nr. 11, sectorul 1, Bucureşti, Biblioteca, în perioada 16.07.2018 – 02.08.2018, desfășurându-se în două etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, care va avea loc în data de 16.07.2018;
 2. etapa de susţinere publică și de evaluare a proiectului de management;
  • publicarea proiectelor de management ale candidaților pe pagina de internet a Spitalului Clinic Filantropia în data de 18.07.2018, ora 14,00;
  • proba de susţinere publică a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic Filantropia în data de 30.07.2018, începând cu ora 10,00.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului care organizează concursul:

a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;

c) managementul calităţii serviciilor medicale;

d) managementul resurselor umane;

e) performanţa clinică si financiară a activităţilor spitalului.

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituţii de învaţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii,
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționeazã funcția pentru care dorește să candideze, cu precizarea numarului de file din dosar;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin(1) lit. c ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae ;
 • adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncã;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverință tip A5 din care rezultă că este apt medical (fizic și neuropsihic);
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarația pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Dosarele de înscriere vor fi depuse la secretariatul Spitalului Clinic Filantropia, pâna la data de 16.07.2018.

Calendar concurs:

 1. vizitarea spitalului de către candidaţi 28.06.2018, în intervalul orar 9.00-14.00;
 2. termen limită de depunere a dosarelor – 16.07.2018, până la ora 14.00;
 3. verificarea dosarelor candidaţilor -16.07.2018, ora 14.30 -16.00;
 4. afişarea listei candidaţilor admişi -16.07.2018, ora 16.00;
 5. termen pentru depunerea contestaţiilor -17.07.2018, până la ora 16.00;
 6. termen pentru soluţionarea contestaţiilor – 18.07.2018, până la ora 12.00;
 7. afişarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidaţii admişi – 18.07.2018, ora 14.00;
 8. manifestarea intenției de participare, la adresa de e-mail concursmanagerfilantropia@spitalulfilantropia.ro, până la data de 18.07.2018, ora 12.00;
 9. transmiterea întrebărilor referitoare la întrebările de management cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail concursmanagerfilantropia@spitalulfilantropia.ro , până la data 23.07.2018, ora 12,00;
 10. susţinerea proiectelor de management: la sediul Spitalului Clinic Filantropia, în data de 30.07.2018, începând cu ora 10.00;
 11. afișarea rezultatelor : 30.07.2018, ora 14.00,
 12. termen pentru depunerea contestațiilor: 31.07.2018, ora 14,00;
 13. termen pentru soluționarea contestațiilor: 01.08.2018, ora 14,00,
 14. afişarea rezultatelor finale: 02.08.2018, ora 14,00.

Pe site-ul Spitalului Clinic Filantropia, se află afisate:

 • Anunţul de concurs
 • Bibliografia de concurs
 • Temele pentru proiectul de management
 • Dispoziţia Primarului General al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 1504/23.10.2017
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager unitate sanitară.

descarca: anunt-concurs-manager-spital.pdf 1.23MB PDF

descarca: bibliografie-concurs-manager.pdf 926KB PDF

 

Apply for this Job