Manager – persoană fizică – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” IașiManager – persoană fizică

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași

26 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 423/19.05.2017, modificată și completată cu  Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 246/05.02.2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare  a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Iași

Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică al Spitalului clinic de urgență pentru copii „Sf. Maria” Iași va avea loc la sediul unității din Iași, str. Vasile Lupu, nr. 62, în perioada 31.03.2020 – 13.04.2020,  desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data 31.03.2020 etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul Spitalului clinic de urgență pentru copii „Sf. Maria” Iași, pe baza temelor – cadru, în data de 09.04.2020, ora 1000.

Calendarul de desfășurare al concursului:

Data publicării anunțului de concurs: sediul spitalului, site spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a C.J. Iași la secțiunea ”concurs manager” 26.02.2020
Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs 30.03.2020, ora 1500
Data verificării dosarelor 31.03.2020
Data afișării rezultatului verificării dosarelor de concurs 31.03.2020
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării  dosarelor 01.04.2020
Data afișării rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor 02.04.2020
Publicarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de toţi candidaţii declaraţi admişi în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere 03.04.2020
Data susținerii publice a proiectului de management 09.04.2020, ora 1000
Data afișării rezultatului probei susținerii publice și evaluării  proiectului de management 09.04.2020
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management 10.04.2020
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba de susținre a proiectului de management 13.04.2020
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 13.04.2020

La  concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului clinic de urgență pentru copii ”Sf. Maria” Iași, str. Vasile Lupu, nr. 62, la Serviciul R.U.N.O.S., până la data de 30.03.2020, ora 1500.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform <LLNK 12004 290 11 201 0 18>Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului clinic de urgență pentru copii „Sf. Maria” Iași în data de 11.03.2020, ora 1400 sub îndrumarea directorului medical pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Mass-media și persoanele interesate să participle la susținerea publică a proiectului de management vor transmite până la data de 06.04.2020, ora 1000 pe adresa de e-mail secretariatcomisie@sfmaria-iasi.ro, solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management. Participarea persoanelor interesate precum și a mass-media se face după confirmarea  intenției de participare de către comisia de concurs.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi, menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management. Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfăşoară proba de concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, serviciul RUNOS, telefon: 0730/260.239.

descarca: Anunt-concurs-manager-_-09-aprilie-2020.pdf 1.84MB PDF

descarca: Bibliografie-si-Teme-cadru-concurs-manager.pdf 1.75MB PDF

descarca: Sp-copii-Iasi-_-Anunt-concurs-manager-9-aprilie-2020.doc 551KB DOC

descarca: Sp-copii-Iasi-_-Bibliografie-si-teme-cadru-concurs-manager-9-aprilie-2020.doc 117KB DOC

Apply for this Job