Manager, persoană fizică – Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastica Reparatorie și ArsuriManager, persoană fizică

Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastica Reparatorie și Arsuri

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1520 / 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătăţii, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 1073 / 30.12.2016 si potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri,  aprobat prin dispozitia Presedintelui Consiliului de Administratie  in sedinta din data de 08.09.2017,  organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager spital, persoana fizica.

Concursul va avea loc la sediul Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri, Calea Grivitei nr. 218, sector 1 Bucuresti, Sala de curs,in perioada : 21 – 28 octombrie  2017, desfasurandu – se in doua etape :

  1. Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, care va avea loc in data de 21 octmbrie 2017, etapa eliminatorie ;
  2. Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura pe baza temelor – cadru, in data de 28 octombrie 2017, ora. 10°°;

Calendarul de desfasurare a concursului este :

-Vizitarea spitalului de catre candidatii interesati  – 26.10. 2017, in intervalul orar 9°°– 12°°;

– Inscrierea candidatilor – 20.09.2017 ora 8 – 20.10.2017 , ora 14°°

-Verificarea dosarelor candidatilor  –  21.10.2017 – 23.10.2017  ora 9°° – 11°°;

-Afisarea listei candidatilor admisi  –  23.10.2017, ora 12°°

-Depunerea contestatiilor fata de rezultatele de verificare a dosarelor  – 24.10.2017, ora 12°° – 25.10.2017, ora 12°°;

-Solutionarea contestatiilor -26.10.2017, ora 15³°;

-Afisarea rezultatelor contestatiilor – 26.10.2017, ora 16°°;

-Afisarea pe site-ul unitatii a proiectelor de management a candidatilor admisi -23.10.2017, ora 16°°;

-Sustinerea publica a proiectului de management – 28.10.2017, ora 10°°;

-Afisarea rezultatelor  – 29.07.2017, ora 10°°;

– Depunerea contestatiilor – 30.10.2017- ora 10°°;

– Solutionarea contestatiilor – 30.10.2017 – ora 10°° – 31.10.2017 – ora 13°°

-Afisarea rezultatelor finale – 02.11.2017, ora 14°°.

La concurs pot participa persoane fizice  care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

  b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

  c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

  d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

  e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

  f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

  g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere se depune la sediul Spitalului Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri – Secretariat pana la data de 20.10.2017, ora 14°°, prezentandu – se numarul de pagini din dosarul primit.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

  a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

  b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

  c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

  d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

  e) curriculum vitae;

  f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

  g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii  nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

  i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

  j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

  k) proiectul de management realizat de candidat;

  l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

  m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

  n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele si mass – media interesate de sustinerea proiectului de management vor transmite intentia de participare pe adresa de e-mail:chirurgieplastica@yahoo.com , cu precizarea numelui si prenumelui si eventualele intrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor in legatura cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate se face dupa confirmarea intentiei de participare de catre comisia de concurs cu cel putin 24 ore inainte de data sustinerii publice a proiectului de management.

Pe site-ul Spitalului Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri (www.arsuri .ro), precum si la sediul unitatii se afla afisate:

– Anuntul de participare;

– Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica;

– Bibliografia de concurs;

– Temele – cadru pentru proiectul de management;

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/2240947 int. 124, de luni pana vineri intrte orele 8°° – 15°°, in perioada 20.09.2017 – 20.10.2017.

descarca: REGULAMENT-CONCURS-ARSI-1.pdf 186KB PDF

descarca: BIBLIOGRAFIE-2017-1.pdf 294KB PDF

descarca: ANUNT-CONCURS-MANAGER-SP-CL-DE-URG-CH-PL-ARSI-1.pdf 86KB PDF

Apply for this Job