Manager, persoana fizică – Spitalul Clinic de Recuperare, Medicinã Fizicã și Balneologie Eforie NordManager, persoana fizică

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicinã Fizicã și Balneologie Eforie Nord

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu ORDINUL   Nr. 1520/2016 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfãșurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoanã fizicã din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sãnãtãții, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1073 din 30 decembrie 2016,    Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicinã Fizicã și Balneologie Eforie Nord organizeazã concurs pentru ocuparea funcției de manager de spital persoanã fizicã.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicinã Fizicã și Balneologie Eforie Nord, Sala de curs, str.Republicii nr.63-69 Eforie Nord, la data de 21 mai 2019, și se va desfãșura în douã etape:

a) etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapã eliminatorie – care va avea loc pe data de 07.05.2019 ora 10,00 ;

b) etapa de susținere publicã și de evaluare a proiectului de management, care se va desfãșura la sediul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicinã Fizicã și Balneologie Eforie Nord, Sala de curs din str.Republicii nr.63-69 Eforie Nord, în data de 21.05.2019 ora 10,00.

Calendarul de desfãșurare a concursului este:

 • 17.04.2019-18.04.2019 – ora 10,00-12,00 – vizitarea spitalului de cãtre candidații interesați sub îndrumarea directorului medical al spitalului;
 • 06.05.2019 – ora 14,00 – data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs;
 • 07.05.2019 – ora 10,00 – verificarea dosarelor candidaților;
 • 08.05.2019- ora 12,00 – afișarea rezultatelor de verificare a dosarelor;
 • 08.05.2019 ora 12,00 -09.05.2019 ora 12,00 – depunerea contestațiilor fațã de rezultatele de verificare a dosarelor;
 • 09.05.2019 ora 12,00 – 11.05.2019 ora 12,00 – soluționarea contestațiilor;
 • 11.05.2019 ora 12,00 – afișarea rezultatelor contestațiilor;
 • 15.05.2019 – publicarea pe pagina de internet a spitalului a proiectelor de management depuse de toți candidații declarați admiși în urma finalizãrii probei de verificare a dosarelor de înscriere, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal ale candidaților, conform legii;
 • 05.2019– ora 10,00-20.05.2019 ora 10.00- adresarea de întrebãri candidaților în legãturã cu proiectul de management, de cãtre persoanele interesate ( pe adresa de email : secretariat@efosan.ro)
 • 16.05.2019 – ora 10,00 – susținerea proiectului de management de cãtre candidați;
 • 21.05.2019 – afișarea și publicarea pe pagina de internet a spitalului rezultatelor etapei de susținere publicã și de evaluare a proiectului de management;
 • 22.05.2019 – 23.05.2019 – ora 10,00-12,00 – depunerea contestațiilor;
 • 23.05.2019-25.05.2019 – soluționarea contestațiilor;
 • 25.05.2019 – afișarea și publicarea pe pagina de internet a spitalului a rezultatelor finale ale concursului.
 • 25.05.2019-27.05.2019 – presedintele comisiei de concurs inainteaza consiliului de administratie al spitalului procesul –verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagina de catre toti membrii comisiei de concurs, in vederea inaintarii catre ministrul sanatatii a procesului verbal cu rezultatele concursului.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ urmãtoarele condiții:

a) cunosc limba românã, scris și vorbit;

b) sunt absolvenți ai unei instituții de învãțãmânt superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sãnãtãții și stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãții, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învãțãmânt superior acreditatã, potrivit legii;

d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevãzute cu studii universitare de lungã duratã, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru sãvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicinã Fizicã și Balneologie Eforie Nord, Aleea Specialã nr.1 Eforie Nord, Biroul Resurse Umane, pânã la data de 07.05.2019 (ora 14,00).

Dosarul de înscriere trebuie sã conținã urmãtoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționeazã funcția pentru care dorește sã candideze;
 2. b) copia certificatã pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatã pentru conformitate a diplomei de licențã sau echivalente;
 4. d) copia certificatã pentru conformitate a documentelor care atestã absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învãțãmânt superior acreditatã, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverința care atestã vechimea în posturi cu studii universitare de lungã duratã sau copie certificatã pentru conformitate a carnetului de muncã;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimã consimțãmântul pentru obþinerea extrasului de pe cazierul judiciar de cãtre comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultã cã este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria rãspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificatã pentru conformitate a actelor (certificat de cãsãtorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, dupã caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria rãspundere a candidatului cã proiectul de management este conceput și realizat integral de cãtre candidat;
 13. m) declarație pe propria rãspundere cã în ultimii 3 ani nu a fost constatatã de cãtre instituția competentã existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria rãspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizitã în cadrul spitalului  în data de 17.04.2019-18.04.2019 – ora 10,00-12,00 sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor candidaților.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoanã care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa secretariat@efosan.ro , cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare a fost confirmatã de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologicã a solicitãrilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitãrii de participare.

Pe site-ul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicinã Fizicã și Balneologie Eforie Nord (www.efosan.ro), precum și la sediul unitãții, se aflã afișate:

 • Anunțul de participare
 • Regulamentul de organizare și desfãșurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoanã fizicã
 • Bibliografia de concurs
 • Temele – cadru pentru proiectul de management

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241/741082 de luni pânã vineri, în intervalul orar 10,00-14,00.

descarca: ANUNT-CONCURS-MANAGER-RMFB.docx 72KB DOCX

descarca: Bibliografie-concurs-manager.doc.doc 44KB DOC

descarca: TEME-CADRU-PTR-PROIECT.docx 69KB DOCX

Apply for this Job