Manager persoana fizică – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-NapocaManager persoana fizică

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca

17 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

Persoanele fizice care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele criterii:
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economic-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătații și stabilite prin ordin al Ministerului Sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrative organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente :
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pe care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licența sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, ori diploma de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau juridic, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar ;
h) adeverința din care rezulta că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declaratia pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificate de căsătorie etc. ) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe proprie raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
o) dovada platii taxei de participare , (chitanta in original);

! Taxa înscriere concurs este de 500 lei achitata, la casieria spitalului pana la data de 12.06.2017, ora 10,00.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 iunie 2017, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 23 iunie 2017, ora 10:00: etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management ;

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografie: Legea 95/2006 privind reforma din domeniul sănătății, republicată.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la situatia Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj:
a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
b) siguranța și satisfacția pacientului;
c) managementul calității serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanța clinică și financiară a activității spitalului;

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0264-597453 int. 138 între orele 08.00-11,00 , persoana de contact Ec.Ana Pogacean sau pe adresa de e-mail: runos.pneumo@yahoo.com.

descarca: anunt-gov.pdf 663KB PDF

Apply for this Job