Manager, persoană fizică – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie BrașovManager, persoană fizică

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

18 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov organizează în perioada 18.02.2019 – 08.04.2019 concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de manager, persoană fizică, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 190/28.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov din str. Aleea Dealul Spirii, nr. 12.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite prin anunțul de concurs, care va avea loc în data de 25.03.2019, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, în data de 04.04.2019, ora 10.00.

La concursul organizat pentru ocuparea funcției de manager din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financial sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, eu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Dosarele de înscriere se depun în plicuri sigilate și se primesc până în data de 22.03.2019, ora 15.00 la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov , str. Aleea Dealul Spirii nr. 12, Brașov, printr-o cerere/ scrisoare de intenție, destinată spitalului și în atenția președintelui Comisiei de concurs și se va înregistra la secretariatul spitalului.

Pe plicul sigilat se vor specifica următoarele ”Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcției de manager,persoană fizică, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov”.

Candidatii interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa, în data de 05.03.2019, între orele 9,00-14,00. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor candidaților.

Mass-media și persoanele care își manifestă intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și doresc să adreseze întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management, o pot

face prin transmiterea solicitărilor de participare, cu precizarea numelui, prenumelui și a eventualelor întrebări, pe adresa de e-mail concursmanagerpneumo@gmail.com, până la data de 02.04.2019, ora 10,00.

Intenția de participare va fi confirmată de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice aproiectului de management.

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, temele-cadru pentru proiectul de management, structura acestuia și bibliografia de concurs vor fi afișate la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, pe site-ul instituției: www.pneumologie.ro și pe site-ul Consiliului Județean Brașov www.judbrasov.ro.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

Activitate Termen
Data Ora
Publicarea anunțului la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, pe site-ul instituției: www.pneumologie.ro, pe site-ul Consiliului Județean Brașov www.judbrasov.ro, la secțiunea “concurs manageri”, pe portalul posturi.gov.ro 18.02.2019
Vizitarea spitalului de către candidații interesați, sub îndrumarea directorului medical; 05.03.2019 9.00-14.00
Depunere dosare de înscriere până la data de 22.03.2019 15.00
Verificarea dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției dosarelor

Depunerea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor comisiilor

25.03.2019 15.00
Depunere contestații la selecția dosarelor 26.03.2019 15.00
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acesteia 28.03.2019 15.00
Afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management 28.03.2019 15.00
Mass-media și persoanele care își manifestă intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și doresc să adreseze întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management, o pot face prin transmiterea solicitărilor de participare, cu precizarea numelui, prenumelui și a eventualelor întrebări, pe adresa de e-mail concursmanagerpneumo(a),gmail.com. Aceștia vor primi o confirmare a participării în termen de 24 de ore. până la data de 02.04.2019 Până la ora

10.00

Susținerea publică a proiectelor de management 04.04.2019 10.00
Afișarea rezultatelor probei de susținere publică și evaluare a proiectului de management 04.04.2019 15.00
Depunere contestații la susținerea publică și evaluarea proiectului de management 05.04.2019 15.00
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora 07.04.2019 15.00

 

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul spitalului și se 08.04.2019 15.00
publică pe site-ul pneumologie.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0268/477.011 sau 0268/477.263, interior 206.

descarca: SCPF-BV-Anunt-concurs-manager-februarie-2019.pdf 2.87MB PDF

descarca: SCPF-BV-Bibligrafie-concurs-manager.pdf 986KB PDF

descarca: SCPF-BV-Calendar-concurs-manager.pdf 908KB PDF

descarca: SCPF-BV-Teme-cadru-concurs-manager.pdf 613KB PDF

Apply for this Job