Manager, persoană fizică – Spitalul Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, BucureștiManager, persoană fizică

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, București

15 septembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Concurs suspendat. 

descarca: ANUNT-SUSPENDARE-CONCURS-MANAGER-PERSOANA-FIZICA-Spitalul-Clinic-de-Chirurgie-OMF-2-1.doc 113KB DOC


descarca: anunt-suspendare-concurs-manager-modificat.pdf 70KB PDF

În conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului General al Municipiului București, nr. 550/04.03.2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, din cadrul unităților sanitare cu paturi aflate în subordinea autorității publice locale a municipiului București și ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație Nr.2 consemnata în  procesul verbal al ședinței consiliului de administrație din data de 18.08.2020, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, Calea Plevnei nr. 17 – 21, sector 1, București, Sala de Raport de Gardă, etj. III, în perioada 15.10.2020 – 26.10.2020, concursul desfășurându – se în două etape, respectiv:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, ce va avea loc în data de 15.10.2020, ora 10:00 – etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 10.2020, ora 10:00

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 1. Publicare anunț: 15.09.2020
 2. Vizitarea spitalului de către candidații interesați –30.09.2020, interval orar 11:00-14:00
 3. Termenul limită de înscriere a candidaților – 15.10.2020 ora 10:00
 4. Verificarea dosarelor candidaților – 15.10.2020 ora 11:00
 5. Afișarea listei candidaților admiși care vor participa la etapa a II-a – 15.10.2020 ora 15:00
 6. Depunerea contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor până pe data – 16.10.2020 ora 15:00
 7. Soluționarea contestațiilor – 19.10.2020 ora 15:00
 8. Afișarea rezultatelor contestațiilor – 19.10.2020 ora 16:00
 9. Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși – 19.10.2020 ora 16:00
 10. Susținerea publică a proiectului de management în data de – 26.10.2020, începând cu ora 10:00
 11. Afișarea rezultatelor –27.10.2020 ora 9:00
 12. Depunerea contestațiilor – 28.10.2020, ora 9:00
 13. Soluționare contestații: – 29.10.2020, ora 9:00
 14. Afișarea rezultatelor finale – 29.10.2020 ora 16:00

La concursul pentru ocuparea funcției de manager din spitalele publice, pot participa persoane fizice care întrunesc cumulative următoarele condiții:

 1. Cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. Sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specialitate medicală, economico – financiară sau juridică;
 3. Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. Au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. Nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. Sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;

 

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială „Prof. Dr. Dan Thedorescu”, Calea Plevnei nr. 17 – 21, sector 1, București, Compartimentul RUNOS până la data de 15.10.2020 ora 10.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze, cu precizarea numărului de file din dosar;
 2. Copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. Copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. Copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului privind ocuparea funcției de manager – persoană fizică, în unitățile sanitare administrate de ASSMB, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. Curriculum vitae;
 6. Adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. Cazierul judiciar sau declarația prin care candidatul își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 8. Adeverință din care rezultă că este apt fizic și neuropsihic;
 9. Declarație pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. Copie certificată pentru conformitate a actelor ( certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și – a schimbat numele, după caz;
 11. Proiectul de management realizat de candidat;
 12. Declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. Declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată, de către instituția competenta, existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Adresa de e-mail la care mass-media precum și orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management, este concursmanager@spitalomf.ro  ; E-mailul privind intenția de participare va cuprinde numele și prenumele persoanei interesate  și eventualele întrebări care dorește sa le adreseze candidaților, termenul limita pana la care pot fi transmise solicitările fiind de  21.10.2020 ora 15:00. Confirmarea de participare se va efectua de către comisia de concurs, în ordinea cronologica a solicitărilor pana pe data de 22.10.2020, ora  15.

La sediul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, pe pagina de internet a spitalului (www.spitalomf.ro), precum și pe pagina de internet a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, la secțiunea ”concurs manageri 2020”, se află afișate:

 1. Anunțul de concurs;
 2. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager spital, persoană fizică;
 3. Bibliografia de concurs;
 4. Temele cadru pentru proiectul de management.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 031 405 20 14 – Compartiment RUNOS, de luni până vineri, orele 09:00 – 13:00.

Concurs suspendat.

descarca: ANUNT-SUSPENDARE-CONCURS-MANAGER-PERSOANA-FIZICA-Spitalul-Clinic-de-Chirurgie-OMF.doc 115KB DOC

descarca: ANUNT-SUSPENDARE-CONCURS-MANAGER-PERSOANA-FIZICA-Spitalul-Clinic-de-Chirurgie-OMF.pdf 71KB PDF

descarca: ANUNT-CONCURS-MANAGER-SPITAL-CLINIC-CHIRURGIE-OMF.pdf 430KB PDF

Apply for this Job