Manager persoană fizică – Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, județul BotoșaniManager persoană fizică

Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani

25 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică în perioada 25.02.2020 –13.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu completările ulterioare și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.165/31.07.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Botoșani, în acord cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/22 decembrie 2016

Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizică al  Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, va avea loc la sediul Sanatoriului din loc. Podriga com. Drăgușeni, jud. Botoșani, Biroul Directorului Medical, în perioada 25.02.2020-13.04.2020, desfășurându-se în două etape:

a). Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 31.03.2020 , etapă eliminatorie;

b). Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul sanatoriului pe baza temelor cadru, la data de 08.04.2020, ora 13.00.

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Data publicării:afișare sediu spital, publicare site spital, portal posturi gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sănătății. 25.02.2020
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 30.03.2020
Data verificării dosarelor de concurs 31.03.2020
Data afișării rezultatului selecției de dosare 31.03.2020
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor 01.04.2020
Data afișării rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor 02.04.2020
Publicarea proiectelor de management 03.04.-07.04.2020
Data susținerii publice a proiectului de management 08.04.2020, ora 13.00
Data afișării rezultatului probei proiectului de management 08.04.2020
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management 09.04.2020
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba proiectului de management 13.04.2020
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 13.04.2020

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit,
 2. sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu sunt condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere la concurs, purtând mențiunea Pentru comisia de concurs – manager” se depune într-un plic sigilat la registratura Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, din loc. Podriga com. Drăgușeni, județul Botoșani până la data de 30.03.2020, în zilele lucrătoare, luni-joi, între orele 8.00-15.00, vineri orele 8.00-13.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termenul de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • d) copie certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae în format european;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazier judiciar;
 • h) adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţie pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declarația pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de concurs;
 • o) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa nr. 1 la Anunț concurs.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga în data de 16.03.2020 între orele 8.00-12.00,sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Până la data de 06.04.2020 ora 13.00, pe adresa de e-mail secretariatsanatoriu@yahoo.com, mass-media precum și orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților, în legătură cu proiectul de management, cu precizarea numelui si prenumelui persoanei interesate.

Confirmarea de participare se va efectua de către comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înaintede data susținerii publice a proiectului de management.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.

Pe pagina web a Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga precum și la sediul unității, se vor afișa Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, Anunțul de participare cu Anexa nr. 1, Bibliografia de concurs și Temele cadru.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0231/514.714 interior 3121, și 0231/541.211.

descarca: Anunt-concurs-Manager.doc 67KB DOC

descarca: Bibliografie-concurs-Manager.pdf 1.01MB PDF

descarca: Bibliografie-si-tematica-concurs-Manager.doc 47KB DOC

descarca: Teme-cadru-concurs-Manager.pdf 345KB PDF

Apply for this Job