Manager persoană fizică – Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, județul ConstanțaManager persoană fizică

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, județul Constanța

5 mai 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006(R) privind reforma îndomeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioaresi Ordinului nr. 1520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare sidesfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, Consiliul de Administratie al Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

Concursul se va desfășura la sediul Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân nr. 2, Mangalia, Județul Constanța, în data de 15,06,2020 ora 10,00, în sala de conferințe de laAmbulatoriul de specialitate din strada Matei Basarab nr. 3A –prezentareaproiectului de management.

Perioada de înscriere la concurs 05,05,2020-05,06,2020, la sediul administrativ al Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia din strada Mircea cel Bătrân nr.2-secretariat.

Adresa de e-mail la care orice persoana poate să îşi manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaților în legatura cu proiectul de management este office@balnear.net Termenul-limită până la care pot fi transmise solicitările de participare si eventuale întrebări este: 02.06.2020-10.06.2020, ora 16,00.

Calendar concurs:

Nr. Crt. Activitate            Data

1             Vizitarea sanatoriului de catre candidati               09.06.2020 incepand cu ora

10.00

2             Termen limita de depunere a dosarelor               05,06,2020 pana la ora 16,00

3             Selectarea dosarelor si afisarea rezultatelor       09,06,2020

4             Termen pentru depunerea contestatiilor            10,06,2020

5             Termen pentru solutionarea contestatiilor         12,06,2020

6             Publicarea proiectelor de management depuse de candidati pe pagina

unitati www.balnear.net la sectiunea CONCURS MANAGER      10,06,2020

7             Solicitarea manifestarii intentiei de participare, a persoanelor

interesate, la prezentarea proiectului de management – la adresa de

e-mail:office@balnear.net         02.06.2020-10.06.2020 pana la ora 16,00

8             Transmiterea intrebarilor referitoare la proiectul de management,

cumentionarea candidatului caruia i sunt adresate, la adresa de e-mail

office@balnear.net       02.06.2020-10.06.2020

9                             Confirmarea intentiei de participare      In ordinea cronologica a

solicitarilor in max 24 de ore de la data primirii solicitarii

10           Sustinerea proiectului de management               15.06.2020 ora 10,00, in sala de

conferinte din strada Matei Basarab nr. 3A

11           Afisarea rezultatelor      15.06.2020

12           Termen depunere contestatii   16.06.2020

13           Termen solutionare contestatii 18.06.2020

Nota: Confirmarea de participare a persoanelor interesate la prezentarea proiectului de management a candidatilor, se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. Sala în care se va desfășura concursul permite prezenta a maximum 20 de persoane.

Ocuparea funcției de manager din spitalele publice aflate în rețeaua proprie a Ministerului Sănătății se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a)cunosc limba română, scris și vorbit;

b)sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de invățământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină in principal următoareledocumente:

a)cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcțiapentru care doreşte să candideze; b)copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat întermen de valabilitate; c)copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sauechivalente; d)copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestăabsolvirea cursurilor de perfecționare în management sau managementsanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat saudoctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-oinstituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; e)curriculum vitae; f)adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare delungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă; g)cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta îşi exprimăconsimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de cătrecomisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; h)adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; i)declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitateaînainte de anul 1989; j)copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.)prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz; k)proiectul de management realizat de candidat; I)declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul demanagement este conceput şi realizat integral de către candidat; m)declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatata de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat:

n)declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul acopiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

a)etapa de verificare a indeplinirii de către candidați a condiților stabilite in anunțul de concurs, etapă eliminatorie;

b)etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia:

a)planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul sanatoriului; b)siguranța și satisfacția pacientului; c)managementul calității serviciilor medicale; d)managementul resurselor umane; e)performanța clinică şi financiară a activităților sanatoriului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografie :

1.Legea nr. 95/2006 (R), privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VII-Spitalele, Titlul VIII-Asigurarile sociale de sanatate, Titlul XVI-Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si serviciimedicale, sanitare si farmaceutice, Titlul XX-Dispozitive medicale; 2.Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare; 3.Ordin Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor; 4.Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; 5.ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legiidrepturilor pacientuluj nr. 46/2003; 6.Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare; 7.Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 8.Lege nr.213 din 17 noiembrie 1998privind proprietatea publică şi regimul juridic  al acesteia; 9.Lege nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 10.Legea nr. 53/2003 Codul Muncil republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 11.Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; 12.Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privindangajarea si promovarda in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitarepublice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare; 13.Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadruprivind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporarvacant corespunzator functilor contractuale si a criteriilor de promovare in functii,grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorulbugetar platit din fonduri publice; 14.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile sicompletarile ulterioare (cap I. si cap. Il- Sectiuinea 1 si Sectiunea a 6-a); 15.Legea nr.346/ 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare (cap.I, cap. V si cap. VI); 16.Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarileulterioare; 17.Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privindgestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere adatelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale; 18.Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generalereferitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de normeprofesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu; 19.Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 20.Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 21.Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată”) pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizițiepublică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 22.0rdin nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;23.Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (“actualizat”) pentru aprobarea Normelormetodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilorpublice, precum şi organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

  1. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1.Scoala Naționala de Sanatate Publica si Management Sanitar – ManagementulSpitalului, editura Public H Press, 2006, Bucuresti.

2.Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizatiei, editura Tribuna Economica 2001 3.Popa. I – Management general, editura ASE, 2005.

4.Popa. I – Management strategic, editura Economica, 2005.

Detalii privind condițiile specifice şi bibliografia de concurssunt disponibile accesând www.balnear.net.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs: – dna. Ciorbaru Daniela, telefon: 0241/751.215.

descarca: DOC232.pdf 102KB PDF

Apply for this Job