Manager persoană fizică – onsiliul de Administraţie al Spitalului Municipal MedgidiaManager persoană fizică

onsiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Medgidia

24 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale temporar vacante, de manager, persoană fizică, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95.2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinului M.S. nr. 1520 din 22 decembrie 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, Regulamentului de concurs privind ocuparea funcţiei de manager – persoană Fizică in cadrul Spitalului Municipal Medgidia, aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Medgidia nr. 1260/17.08.2017, precum şi ale H.G. nr. 286/2011.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creangă nr. 18, Medgidia, judeţul Constanţa, în perioada 25.09.2017 – 02.10.2017,destăşurându-se în două etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data 25.09,2017, etapă eliminatorie:
 • probă interviu de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul Spitalului Municipal Medgidia pe baza temelor-cadm, în data de 28.09.2017, începând cu ora 09.00 (probă unică).

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul administrativ al Spitalului Municipal Medgidia (secretariat) până la data de 21.09.2017, ora 10.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, econoinico-fmanciar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordinal ministrului Sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină in principal următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într- o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curiculum vitae;
 • adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004, privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 22.09.2017, ora 10.00, candidaţii vor efectua o vizită la Spitalul Municipal Medgidia, sub îndrumarea directorului medical.

Pe adresa de e-mail: ofiice@spitalmedgidia.ro orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management în perioada 25.09.2017 – 26.09.2017.

Pe pagina web a Spitalului Municipal Medgidia, respectiv: www.spitalmedgidia.ro, se află afişate:

 • anunţul de participare;
 • bibliografia de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creangă nr. 18, Medgidia, judeţul Constanţa, Biroul Resurse Umane, telefon 0241/830.690, interior 2133.

Apply for this Job