Manager persoană fizică – Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L „Prof.Dr.Dorin Hociotă” BucureștiManager persoană fizică

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L „Prof.Dr.Dorin Hociotă” București

14 ianuarie 2022

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății si al Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof.Dr.Dorin Hociotă”

Concursul va avea loc la sediul Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof.Dr.Dorin Hociotă”, Str.Mihail Cioranu nr.21, sector 5, București, Sala Raport Gardă, în perioada 14.02.2022-25.02.2022, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care se va desfășura în data 14.02.2022, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor – cadru, în data de 23.02.2022.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • Vizitarea spitalului de către candidații interesați – în intervalul 24-26 ianuarie 2022 între orele 12.00-15.00.
 • Termen limită de înscriere a candidaților – până la data de 14.02.2022, ora 12.00.
 • Verificarea dosarelor candidaților – 15.02.2022, ora 12.00.
 • Afișarea listei candidaților admiși – 15.02.2022, ora 15.00.
 • Depunerea contestațiilor față de rezultatele de verificare a dosarelor – până cel târziu la data de 16.02.2022, ora 15.00.
 • Soluționarea contestațiilor – cel tarziu până la data de 17.02.2022, ora 15.00.
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor – 17.02.2022, ora 16.00.
 • Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși – 17.02.2022, ora 16.30.
 • Susținerea publică a proiectului de management –23.02.2022, începând cu ora 11.00.
 • Afișarea rezultatelor –23.02.2022, ora 15.00.
 • Depunerea contestațiilor – până cel târziu la data de 24.02.2022, până la ora 15,00.
 • Soluționarea contestațiilor – 25.02.2022
 • Afișarea rezultatelor finale – 25.02.2022. ora 16.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economic-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof.Dr.Dorin Hociotă”, Str.Mihail Cioranu nr. 21, sector 5, București, Biroul Resurse Umane, până la data de 14.02.2022 ora 12.00, prezentându-se numărul de pagini din dosarul depus.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art.1 alin.(1) lit.c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor(certificate de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele și mass – media interesate de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail contabilitate@ifacforl.ro cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs cu cel puțin 24 ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Pe site-ul Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof.Dr.Dorin Hociotă”,  (http://ifacforl.ro) precum și la sediul unității se află afișate:

 • Anunțul de participare
 • Bibliografia de concurs
 • Temele – cadru pentru proiectul de management
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof.Dr.Dorin Hociotă”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021/410.08.69/interior 172 și la adresele de e-mail: runos@ifacforl.ro, contabilitate@ifacforl.ro, de luni – vineri orele 08.00 – 15.00.

descarca: Anunt-concurs-manager-2-09.01.2022-1.docx 195KB DOCX

descarca: Bibliografie-09.01.2022-1-1.docx 37KB DOCX

Apply for this Job