Manager, persoană fizică – Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc LipovaManager, persoană fizică

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc Lipova

16 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc Lipova, județul Arad organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei de manager, persoană fizică, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1520/2016 şi a Dispoziţiei Primarului Oraşului Lipova nr.305/08.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, la Spitalul Orășenesc Lipova.

Condiţii de participare :

Ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Orășenesc Lipova se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

    Dosarele de înscriere se depun la Biroul RUNOS al spitalului şi trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Concursul se va desfăşura în două etape, la sediul  Spitalului  Orășenesc Lipova, Strada Aurel Vânătu nr.11, după cum urmează:

1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;

2) etapa de susţinere şi de evaluare a proiectului de management.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiei de MANAGER persoană fizică la Spitalul Orășenesc Lipova este următorul :

 • 5-6 noiembrie 2018 între orele 10-12 : vizitarea Spitalului de către candidaţi în prezenţa Directorului medical ;
 • 16 noiembrie 2018 ora 14 : data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs şi a proiectului de management ;
 • 19 noiembrie 2018 ora 10 : verificarea dosarelor şi afişarea rezultatelor « admis » și « respins » ;
 • 20 noiembrie 2018 ora 10 : depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor ;
 • 22 noiembrie 2018 ora 10 : soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor ;
 • 27 noiembrie 2018 ora 16 : publicarea pe pagina de internet a proiectelor de management depuse de către candidaţii admişi ;
 • 28 noiembrie 2018-02 decembrie 2018 ora 10: solicitarea de participare cu numele și prenumele precum și adresarea de întrebări candidaţilor în legătura cu proiectul de management de către persoanele interesate (pe adresa de e-mail : spital.lipova@gmail.com);
 • 03 decembrie 2018 ora 10: susţinerea proiectului de management de către candidaţi ;
 • 04 decembrie 2018 : afişarea rezultatelor probei referitoare la susţinerea proiectului de management ;
 • 05 decembrie 2018 ora 8-15 : depunerea contestaţiilor ;
 • 07 decembrie 2018 : soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale ;

Bibliografia: Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 Teme,care va fi adaptată la situația Spitalului Orășenesc Lipova :

 • a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului ;
 • b) siguranța și satisfacția pacientului ;
 • c) managementul calității serviciilor medicale ;
 • d) managementul resurselor umane ;
 • e) performanță clinică și financiară a activității spitalului.

descarca: Anunt-concurs-manager.pdf 1021KB PDF

Apply for this Job