Manager persoană fizică – Spitalul Orăşenesc Horezu, Județul VâlceaManager persoană fizică

Spitalul Orăşenesc Horezu, Județul Vâlcea

1 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Horezu organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică în conformitate cu prevederile:

 1. Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice al căror management al asistenței medicale a fost transferat către administrația publică locală – anexa la Dispoziția Primarului nr. 594/09.10.2019;
 3. M.S. nr. 1520/2016 și H.G. nr. 286/2011.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Horezu, str. Al. I. Cuza nr. 4, Horezu, județul Vâlcea, în perioada 02.12.2019 – 18.12.2019 în două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie care se va desfășura în data de 03.12.2019, ora 12.00;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura în data de 12.12.2019, ora 10.00, probă unică.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • vizitarea spitalului de către candidații interesați – 14.11.2019 în intervalul orar 10.00-13.00;
 • termen limită de înscriere a candidaților02.12.2019, ora 14.00;
 • verificarea dosarelor candidaților – 03.12.2019, în intervalul 09.00 – 00;
 • afișarea listei cu candidații admiși – 03.12.2019, ora 14.00;
 • termen limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor – 12.2019. ora 14.00;
 • termen limită de soluționare a contestațiilor – 06.12.2019, ora 12.00;
 • data afișării rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor – 12.2019, ora 14.00:
 • afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management ale candidaților admiși – 07.12.2019;
 • susținerea publică a proiectului de management -12.12.2019, ora 10.00;
 • afișarea rezultatelor – 13.12.2019. ora 12.00;
 • termen limită dc depunere contestații – 16.12.2019, ora 12.00;
 • termen limită de soluționare a contestațiilor – 18.12.2019. ora 12.00;
 • afișarea rezultatelor finale – 18.12.2019, ora 00.

La concursul pentru ocuparea funcției de manager pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico – financiar sau juridic:
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Orășenesc Horezu din Horezu, str. Al. I. Cuza nr. 4, județul Vâlcea, până în data 02.12.2019, ora 14.00, precizându-se numărul de pagini din dosarul primit.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă/dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectil de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unei solicitări la adresa e-mail spitalul_horezu@yahoo.com, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, și a eventualelor întrebări adresate candidaților în legătură cu proiectele de management.

Participarea persoanelor interesate la susținerea publică a proiectelor de management se face după ce intenția de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

La sediul Spitalului Orășenesc Horezu, precum și pe site-ul instituției la adresa www.spitalulhorezu.ro se află afișate:

 • anunțul de concurs;
 • bibliografia de concurs;
 • Temele-cadru pentru proiectul de management;
 • regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea PIERDERI funcției de manager, persoană fizică al Spitalului Orășenesc Horezu.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/860.620, 0250/860.621, interior 175, Biroul Resurse Umane, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00.

Apply for this Job