Manager, persoană fizică – Consiliul de Administraţie al Spitalului Obstetrică Ginecologie PloieştiManager, persoană fizică

Consiliul de Administraţie al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti

26 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de manager persoană fizică, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul M.S. nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi H.G. nr. 286/2011.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti, din Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 116, judeţul Prahova, în perioada 26.02.2018 -13.03.2018, desfaşurându-se în două etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data 26.02.2018. etapă eliminatorie;
 • probă interviu de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura îa sediul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti pe baza temelor – cadru, în data de 03.2018, ora 10.00 (probă unică).

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul administrativ al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti (Secretariat) până la data de 26.02.2018, ora 16.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordinal ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterai sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină in principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în eare candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalentă;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într- o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neurppsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 01.02.2018, începând cu ora 14.00, candidaţii vor efectua o vizită la Spitalul Obstretică Ginecologie Ploieşti, sub îndrumarea directorului medical.

Pe adresa de e-mail ca.sogpl@yahoo.com orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management în perioada 08.03.2018 – 09.03.2018.

Pe pagina web a Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti, respectiv www.matemitate-ploiesti.ro, se află afişate:

 • – anunţul de participare, bibliografia de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 116, Biroul Resurse Umane, tel. 0244409100, int. 144.

Apply for this Job