Manager, persoană fizică – Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal GherlaManager, persoană fizică

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla

13 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică, în conformitate cu prevederile  O.M.S. nr. 1520/2016   şi a Dispoziţiei Primarului Municipiului Gherla nr. 374/23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din Spitalul Municipal Gherla.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Gherla, str. Horea, nr. 2, jud. Cluj, telefon: 0264-241914, fax: 0264-241914, e-mail : spitalulgherla@yahoo.com, în data de 24.10.2017, ora 10,00  , desfăşurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 12.10.2017- etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management-care se va desfãşura în Sala de şedinţe a Spitalului Municipal Gherla, pe baza temelor-cadru, la data de 24.10.2017, ora 10,00.

La concurs au acces persoanele fizice care întrunesc cumulativ urmãtoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul  Spitalului Municipal Gherla, str. Horea, nr. 2, jud. Cluj, la Biroul R.U. , pânã la data de 11.10.2017, ora 15,00.

Rezultatele verificãrii dosarelor se vor afişa la data de 13.10.2017, ora 14,00.

Contestarea rezultatelor analizei dosarelor se poate face la secretariatul comisiei de concurs în termen de 24 de ore de la afişare.

Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Susţinerea publică  a proiectului de management de către candidaţi va avea loc în Corpul Administrativ, etajul I, Camera nr.2 a Spitalului Municipal Gherla, str. Horea, nr. 2, jud. Cluj.

Dosarul de înscriere trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la 1 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din Spitalul Municipal Gherla, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Temele-cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs şi Regulamentul de desfãşurare a concursului  sunt afişate pe site-ul Spitalului Municipal Gherla  www.spitalgherla.ro, la avizierul spitalului, pe portalul gov.ro., precum şi pe pagina de internet a Ministerului Sãnãtãţii.

Candidaţii pot vizita spitalul în data de 21.09.2017 , ora 11,00  , sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Mass-media şi persoanele interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management vor transmite până la data de 16.10.2017, ora 14,00, pe adresa de e-mail: spitalulgherla@yahoo.com, solicitările de participare, cu precizarea numelui, prenumelui şi eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătură cu proiectul de management.

Rezultatele în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management se afişează la sediul Spitalului Municipal Gherla şi se publică pe pagina de internet a spitalului până la data de 25.10.2017, ora 10,00.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatele în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor.

Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul spitalului şi se publică concomitent pe pagina de internet a spitalului după finalizarea perioadei de contestaţii sau, după caz, după soluţionarea contestaţiilor.

 

descarca: Bibliografie-.pdf 564KB PDF

 

descarca: Teme-cadru.pdf 154KB PDF

Apply for this Job