Manager, persoană fizică – Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal CampulungManager, persoană fizică

Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Campulung

9 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Campulung organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica

 

In conformitate  cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 1520/2016 privind aprobarea  Regulamentului  de organizare  si desfasurare  a concursului  pentru ocuparea functiei de manager  persoana fizica  din spitalele publice  din reteaua Ministerului Sanatatii (M.O. Partea I nr. 1073/30.12.2016)  si potrivit Regulamentului de organizare  si desfasurare  a concursului  pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica  la Spitalul Municipal Campulung,  aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Campulung  nr. 109/15.03.2019,  organizeaza  concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER , persoana fizica, la Spitalul Municipal Campulung, in perioada 07.05.2019- 22.05.2019, la sediul Spitalului Municipal  Campulung  din strada Dr. Costea nr. 8.

Persoanele   fizice  care se inscriu  la concurs  trebuie  sa indeplineasca  cumulativ urmatoarele conditii :

 1. Cunosc limba romana , scris si vorbit;
 2. Sunt absolventi ai unei institutii  de invatamant  superior medical , economic-financiar  sau juridic ;
 3. Sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar , agreate de Ministerul Sanatatii  si stabilite  prin ordin al ministrului sanatatii , ori sunt absolventi ai unui masterat  sau doctorat  in management sanitar, economic ori  administrative  organizat intr-o  institutie   de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 4. Au cel putin 2 ani vechime in posturi  prevazute  cu studii universitare  de lunga durata , conform legii;
 5. Nu au fost condamnate pentru savarsirea uneiinfractiuni  comise cu intentie , cu exceptia situatiei  in care a intervenit reabilitarea;
 6. Sunt apte din punct de vedere medical(fizic si neuropsihic);
 7. Nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii;

Concursul  se va desfasura  in doua etape , dupa cum urmeaza:

Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor  stabilite in anuntul  de concurs , etapa eliminatorie , in data de 13.05.2019.

Rezultatul  verificarii dosarelor  de inscriere  se va afisa  la sediul spitalului  si concomitant  pe pagina de internet  a spitalului in data de 13.05.2019 ora 16,00.

Contestatiile  privind proba  de verificare  a conditiilor  stabilite in anuntul  de concurs  se pot depune  pana in data de 14.05.2019 ora 16,00 la secretariatul spitalului.

Rezultatul solutionarii contestatiilor la rezultatul verificarii dosarelor  de inscriere se va afisa  la sediul spitalului  si concomitent  pe pagina de internet  a spitalului  la data de  16.05.2019 ora 16,00.

Etapa de sustinere publica a proiectului de management  se va desfasura  in data de 22.05.2019 ora 11,00 la sediul Spitalului Municipal Campulung .

Rezultatul  in urma  desfasurarii  probei de sustinere  publica si evaluare a proiectului  de management  se afiseaza  la sediul spitalului  si se publica pe pagina de internet  a spitalului  in data de 23.05.2019, ora 16,00.

Calendarul de desfasurare a concursului este:

 • Perioada depunere intentie vizitarea spitalului de catre candidatii interesati si punerere la dispozitie documente: 10.04.2019-12.04.2019
 • Data la care candidatii interesati pot vizita Spitalul Municipal Campulung este 15.04.2019, intre orele 08,00- 16,00.
 • Perioada inscriere candidati: 07.05.2019-10.05.2019 , ora 16,00
 • Verificarea dosarelor candidatilor si afisare rezultate: 13.05.2019, ora 16,00
 • Termen depunere contestatii la rezultatul verificarii dosarelor de inscriere:14.05.2019, ora 16,00;
 • Termen solutionare contestatii: 16.05.2019, ora 16,00;
 • Persoanele interesate isi pot manifesta intentia de a participa  la sustinerea  publica a proiectului  de management  si poate adresa intrebari  candidatului  in legatura cu proiectul de management  pe adresa de e-mail a Spitalului Municipal Campulung : campulung@gmail.com, termenul limita pana la care pot transmite  solicitari de participare  si eventuale intrebari este cel pravazut in Regulamentul de concurs, respectiv cu cel putin 24 de ore  inainte de data  sustinerii publice  a proiectului  de management . Confirmarea  de participare  se va  efectua  in ordinea cronologica  a solicitarilor , in termen  de maxuimum  24 de ore  de la data primirii  solicitarii de participare.
 • Data publicare proiecte de management pe site-ul spitalului:17.05.2019
 • Data sustinere proiect management : 22.05.2019 , ora 11,00;
 • Afisare rezultate concurs: 23.05.2019 , ora 16,00;
 • Depunere contestatii rezultate concurs: 24.05.2019, ora 16,00;
 • Solutionare contestatii rezultate concurs: 26.05.2019, ora 16,00;
 • Afisare rezultate finale dupa solutionarea contestatiilor – in termen de 48 de ore  de la data expirarii  termenului  de depunere  a contestatiilor;

Dosarul  de inscriere  trebuie  sa contina  in principal urmatoarele documente:

 1. Cererea de inscriere la concurs  in care candidatul  mentioneaza functia pentru care  doreste sa candideze ;
 2. Copia certificata pentru conformitate a actului de identitate , aflat in termen de valabilitate ;
 3. Copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
 4. Copia certificata pentru conformitate  a documentelor care atesta  absolvirea cursurilor  de perfectionare in management sau management sanitar , ori a diplomei  de masterat  dau doctorat  in management sanitar , economic sau  administrative , organizata  intr-o institutie de invatamant  superior acreditata , potrivit legii;
 5. Curriculum vitae;
 6. Adeverinta care atesta vechimea in posturi  cu studii universitare de lunga durata  sau copie certificata pentru conformitate  a carnetului de munca ;
 7. Cazierul judiciar sau declaratia candidatului  prin care acesta isi  exprima  consimtamantul pentru obtinerea extrasului  de pe cazierul juridiciar de catre comisia de concurs  conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul juridiciar , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
 8. Adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical , fizic si  neuropsihic ;
 9. Declaratia pe propria raspundere privind  necolaborarea  cu Securitatea  inainte de anul 1989;
 10. Copie certificata pentru conformitate a actelor (certificate de casatorie, etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele , dupa caz;
 11. Proiectul de management realizat de candidat;
 12. Declaratie pe propria raspundere  a candidatului  ca proiectul de management  este conceput  si realizat  integral de catre candidat ;
 13. Declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani  nu a fost  constatata  de catre  institutia  competenta eexistenta conflictului  de interese  ori starea  de incompatibilitate  cu privire la candidat;
 14. Declaratie pe propria  raspundere  privind  conformitatea  cu originalul  a copiilor de pe  documentele  depuse  la dosarul de inscriere;

Taxa participare concurs: 500 lei

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului care organizează concursul:

 1. a)planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b)siguranța și satisfacția pacientului;
 3. c)managementul calității serviciilor medicale;
 4. d)managementul resurselor umane;
 5. e)performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

Pe site-ul spitalului Municipal Campulung,  precum si la sediul unitatii  se afla:

 • Anuntul de concurs;
 • Bibliografia de concurs;
 • Dispozitia Primarului Municipiului Campulung 109/15.03.2019 privind aprobarea Regulamentului  de organizare si desfasurare a concursului  pentru ocuparea  functiei de manager,  persoana fizica, la Spitalul Municipal Campulung

descarca: anunt-concurs-manager-spital-2019.pdf 6.96MB PDF

Apply for this Job