Manager – persoană fizică – Consiliul de Administrație al Spitalului de Recuperare BrădetManager – persoană fizică

Consiliul de Administrație al Spitalului de Recuperare Brădet

6 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului de Recuperare Brădet în conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș, nr. 462/11.07.2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. Sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic și au cel puțin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 3. Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății sau sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditatată, potrivit legii;
 4. Nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni comisă cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 5. Nu au fost destituiți dintr-o funcție de conducere sau nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani;
 6. Sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 1. a) cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae în format Europass;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat, conform art. 20, alin. (1), din prezentul regulament;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Înscrierile se vor face la Secretariatul Spitalului de Recuperare Brădet, situat în comuna Brăduleț, sat Brădetu, județul Argeș, în perioada 13.11.2018 – 07.12.2018, în zile lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 15.00.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului de Recuperare Brădet, județul Argeș, după cum urmează:

 • În data de 14 decembrie 2018, începând cu ora 10.00 – PROBA SCRISĂ (test grilă);
 • În data de 18 decembrie 2018, începând cu ora 10.00 – SUSȚINERE PROIECT MANAGEMENT.

ULTIMA ZI DE ÎNSCRIERE –  7 decembrie 2018,  până la ora 14.00

DATA LA CARE CANDIDAȚII POT VIZITA SPITALUL – 12 noiembrie 2018, în intervalul orar 10,00 – 14.00 (În baza unei cereri scrise).

Contact:

Jud. Argeș, Com. Brăduleț, Sat Brădetu, CP 117147, CIF 4543972

Telefon: 0248/267.755; 0248/267.756  Fax: 0248/267.787

descarca: ANUNT-MANAGER.pdf 415KB PDF

descarca: anunt.doc 903KB DOC

Apply for this Job