Manager persoană fizică – Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae„ RomanManager persoană fizică

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae„ Roman

23 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae„ Roman, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de manager persoană fizică, durată determinată.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
cunosc limba română, scris şi vorbit;
sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii ori sunt absolvenţi ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o instituţie de învăţământ superior acreditată potrivit legii;
au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durata, conform legii;
nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii,

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
cerere de înscriere în concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
curiculum vitae;
adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificate pentru conformitate a carnetului de muncă;
cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004, privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
declaraţie pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
copie certificată pentru conformitate a actelor (certificate de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
proiectul de management realizat de candidat;
declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
chitanţă de plată a taxei de participare la concurs în cuantum de 400 lei.

Candidaţii interesaţi a se informa cu privire la problemele de la faţa locului vor putea vizita unitatea în data de 27.07.2017, la ora 11.00.

Persoanele interesate de a participa la susţinerea publică a proiectului şi de a adresa întrebări candidaţilor pot transmite solicitările de participare şi eventualele întrebări până la data de 27.07.2017 pe adresa de e-mail: spitalulsfantulnicolae.roman@gmail.com.
Pe site-ul spitalului www.spsnroman.ro se află afişate:
anunţul de participare;
regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru selecţionarea managerului Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae“, Roman;
bibliografia de concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 iulie 2017, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 31 iulie 2017, ora 11.00 proba unică – interviu de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management;

Relaţii suplimentare la telefon 0233.765.090 sau 0233.765.091.

descarca: anunt_concurs_manager2017.pdf 1.43MB PDF

Apply for this Job