Manager, persoană fizică – Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Județul ArgeșManager, persoană fizică

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Județul Argeș

29 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Județul Argeș,

în temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș, nr. 462/11.07.2017, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș

organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER – persoană fizică

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Cunosc limba română, scris și vorbit;
  2. Sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic și au cel puțin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
  3. Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății sau sunt absolvenți ai un masterat ori doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditatată, potrivit legii;
  4. Nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni comisă cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  5. Nu au fost destituiți dintr-o funcție de conducere sau nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani;
  6. Sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
  7. Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

   Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalentă;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de masterat sau doctorat  în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae în format Europass;

f ) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar;

h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

i ) declarația pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j ) copie certificată  pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat într-un volum de maximum 20 de pagini la care se pot adăuga anexe, după caz, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14 Times New Roman, spațiere la un rând;

l ) declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;

m) declarație pe proprie răspundere a candidatului că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declarație pe proprie răspundere a candidatului privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Înscrierile se vor face la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, situat în localitatea Leordeni, Str. Coloniei, nr.106, cod postal: 117410, județul Argeș, în perioada 29.11.2019 – 06.01.2020, în zile lucrătoare, în intervalul orar 0800 – 1400.

Probele concursului se vor desfășura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, situat în localitatea Leordeni, Str.Coloniei, nr.106, județul Argeș, după următorul calendar:

  • În data de 14 ianuarie 2020, începând cu ora 1000 – PROBA SCRISĂ (test grilă);
  • În data de 17 ianuarie 2020, începând cu ora 1000 – SUSȚINERE PROIECT MANAGEMENT.

ULTIMA ZI DE ÎNSCRIERE: 06 IANUARIE 2020,  până la ora 1400.

PERSOANELE INTERESATE SĂ SE ÎNSCRIE LA CONCURS

 POT VIZITA SPITALUL

 în data de: 03 decembrie  2019, în intervalul orar: 0800 – 1300.

Relații suplimentare – la telefon: 0248/653.694, și pe siteul instituției www.spitalleordeni.ro

descarca: Adresa-publicare-anunt-Posturi.gov_.ro_.pdf 426KB PDF

descarca: Anunt-concurs-Leordeni-2019.doc 61KB DOC

descarca: Anunt-concurs.pdf 3.11MB PDF

Apply for this Job