Manager, persoană fizică – Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie BotosaniManager, persoană fizică

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani

4 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI DE  PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANI organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordin MS nr. 1520/2016 pentru ocuparea funcţiei de manager-persoana fizica Concursul va avea loc la sediul unităţii din Botosani, str. Trandafirilor, nr.24, în perioada 04.10.2017- 23.10.2017, desfăşurandu-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc in perioada 04.10.2017 – 06.10.2017 – etapă eliminatorie.
 2. Etapa de susţinere şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani, pe baza temelor – cadru, la data de 18.10.2017, ora 10.00 .

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

Data publicării: sediu spital, site-ul spitalului, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a M.S. 04.09.2017
Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs 03.10.2017 ora  12.00
Data limita de verificare a dosarelor 06.10.2017 ora  14.00
Data afişării rezultatului selecţiei de dosare 07.10.2017
Data-limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor 09.10.2017  ora 14.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor 12.10.2017
Publicarea proiectelor de management pe site-ul unitatii 13.10.2017
Data susţinerii publice a proiectului de management 18.10.2017  ora 10.00
Data afişării rezultatului probei proiectului de mamagement 19.10.2017
Data-limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei proiectului de management 20.10.2017  ora 14.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba proiectului de management 23.10.2017
Data afişării rezultatelor finale ale concursului 24.10.2017

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico- financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani, str. Trandafirilor, nr. 24 , la Serviciul R.U.N.O.S., pană la data de 03.10.2017, ora 12.00, prezentandu-se numărul de pagini din dosarul de concurs.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar,economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani  în data de 03.10.2017, ora 14.00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Mass-media şi persoanele interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management, vor transmite pana la data de 16.10.2017, ora 12.00, pe adresa de e-mail office@pneumobt.ro  solicitările de participare cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate.

Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs.

Orice persoana  poate  pune intrebari pentru candidati, mentionand candidatul caruia ii este adresata intrebarea, cu conditia ca aceste intrebari sa aiba legatura cu proiectul de management.

Nu se adreseaza candidatului intrebari referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala si origine sociala.

Intrebarile vor fi adresate prin e-mail la adresa office@pneumobt.ro, pana la data de  16.10.2017, ora 12.00 . Nu pot fi adresate direct intrebari de catre persoanele aflate in sala unde se desfasoara proba de concurs, cu exceptia membrilor comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0231/584024.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS MANAGER din data de 18.10.2017

 • Din domeniul legislaţiei:
 1. Legea nr. 95/2016 (rl) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările şi compleările ulterioare;
 2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului -cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientului;
 5. Ordin nr. 1410/2016, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 6. Hotararea nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordin nr. 196/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;
 8. Hotararea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018;
 9. Ordin nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2017 si 2018;
 10. Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, actualizat;
 11. Ordin MS nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta;
 12. Ordin MS nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de pertormanţă a activitalii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordin MSP nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, actualizat;
 14. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 15. Ordonanta nr. 119 din 31 august 1999 (republicata) privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
 16. Ordin nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice, actualizat;
 17. Ordin nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice;
 18. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
 19. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii (rl),cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • Din domeniul managementului sanitar:
 1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în domeniul sanitar – “Managementul spitalului”, editura Public H. Press, 2006, Bucureşti;

 

TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT CONCURS MANAGER din data de 18.10.2017

 • Planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 • Siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 • Managementul calităţii serviciilor medicale;
 • Managementul resurselor umane;
 • Performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de management care vizează spitalul într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţierea la un rând, conform structurii de mai jos:

 • Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
 • Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări);
 • Identificarea problemelor critice;
 • Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute;
 • Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată / problemele prioritare identificate;
 • Scop
 • Obiective
 • Activităţi
  • definire
  • încadrare în timp – grafic Gantt
  • resurse necesare – umane, materiale, financiare
  • responsabilităţi
 • Rezultate aşteptate
 • Indicatori – evaluare, monitorizare
 • Cunoaşterea legislaţiei relevante

descarca: Concurs-manager-Spitalul-de-Pneumoftiziologie-Botosani-2017.pdf 4.26MB PDF

Apply for this Job