Manager persoană fizică – Consiliul de Administrare al Spitalului de Psihiatrie ZamManager persoană fizică

Consiliul de Administrare al Spitalului de Psihiatrie Zam

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrare al Spitalului de Psihiatrie Zam organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1520/2016, privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică din spitalele publice, din reţeaua proprie de ocuparea postului vacant de manager.

Concursul se desfasoara in două etape dupa cum urmează:
1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 10.08.2017. , etapă eliminatorie;
2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.
In urma verificarii indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs,candidatii sunt declarati admisi sau respinsi,putand participa la etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management doar candidatii declarati admisi.
Concursul se va desfasura la sediul Spitalului de Psihiatrie Zam,judetul Hunedoara str.Principala nr.270
Sustinerea publica a proiectului de management va avea loc in data de 18.08.2017, ora 11.00

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului de Psihiatrie Zam str.Principala nr.270 până la data de 10.08.2017, ora 10.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevazute la art.1 alin.1 lit.(c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar dc către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 17.07.2017. intre orele 11:00-14:00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.
La adresa de e-mail spitalzam@gmail.com, orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătura cu proiectul de management pana la data de 17.08.2017. ora 11:00.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 august 2017, ora 10:00: data limită de depunere a dosarelor;
  • 18 august 2017, ora 10:00: concurs-susținerea proiectului de management.

descarca: Anunt-concurs-manager-2017.docx 21KB DOCX

descarca: BIBLIOGRAFIE-MANAGER.docx 13KB DOCX

Apply for this Job