Manager, persoană fizică – CETTT Sf. Stelian - BucureștiManager, persoană fizică

CETTT Sf. Stelian – București

27 martie 2020

Consiliul de Administrație al CETTT SF. STELIAN, în conformitate cu OMS nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua administrației publice locale a Municipiului București, respectiv Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aprobat prin Dispoziția Primariei Municipiului București nr. 550 din data de 04.03.2020, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la CETTT Sf. Stelian .
Concursul se va desfășura la sediul Spitalului CETTT SF. STELIAN – București, str. Cristian Pascal, nr. 25-27, sector 6.

Perioada de desfășurare a concursului: de la data publicării anunțului până la data de 27.05.2020.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – etapă eliminatorie;
2. etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în spitalul CETTT SF. STELIAN și va avea loc în data de 27.05.2020, începând cu ora 10:30 în funcție de numarul de candidați, în ordine alfabetică, alocându-se câte 150 min pentru fiecare candidat în parte.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
1. cunosc limba română, scris și vorbit;
2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat, doctorat, atestat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;

Dosarele de înscriere se depun în plicuri sigilate, de la data publicării anunțului până la 18.05.2020, în zilele lucrătoare, luni – vineri, între orele 08.00 – 14.00, la registratura CETTT SF. Stelian, printr-o adresă/scrisoare de intenție destinată spitalului și în atenția președintelui Comisiei de concurs.
Adresa/scrisoarea de intenție se va înregistra la sediul/registratura spitalului.
Vă rugăm să specificați pe plicul sigilat următoarele: „Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la CETTT SF. Stelian. Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie.”

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze, cu precizarea numarului de file din dosar;
2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1, alin. (1), lit.c) al regulamentului, ori a diplomei de masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
5. curriculum vitae;
6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta își exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
11. proiectul de management realizat de candidat;
12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele CETTT Sf. Stelian:
1. planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
2. siguranţa şi satisfacţia pacientului;
3. managementul calităţii serviciilor medicale;
4. managementul resurselor umane;
5. performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 – 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.
Toate documentele personale trebuie să fie semnate pe fiecare pagină scrisă de către candidați, inclusiv Proiectul de management.
Bibliografia, regulamentul și temele, respectiv structura pentru proiectul de management sunt publicate pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la secțiunea „concursuri manageri”, pe site-ul spitalului www.cetttsfantulstelian.ro, și sunt afișate la sediul spitalului.
Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 15.05.2020 orele 12:00 sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.
La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa concursmanager@cetttsfantulstelian.ro și eventuale întrebări adresate candidaților în legătură cu proiectul de management, până la data de 25.05.2020 orele 10:00 cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare va fi confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0213152451 int 124 (compartiment RUNOS)
Consiliul de Administrație al CETTT Sf. Stelian
Persoanele de contact:
Domnul Conf. Dr. Horia BUMBEA , secretarul comisiei de concurs, și Doamna Dr.Angelica CHIRICA , președintele comisiei de concurs
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică al CETTT Sf. Stelian din rețeaua rețeaua administrației publice locale a Municipiului București, respectiv Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Bibliografie pentru concursul de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la CETTT Sf. Stelian:

I. Domeniul Legislativ:
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul VII Spitalele, Titlul XII Exercitarea profesiei de medic. Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, Titlul XVI Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice;
2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
6. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
7. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă;
9. Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;
10. Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
11. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
12. Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
13. Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;
14. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
15. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
16. Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public.
17. Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
18. Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
19. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
20. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

II. Domeniul Managementului Sanitar:
1. Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanintar – MANAGEMENTUL SANITAR, Editura Public H Press, București, 2006;
2. Manual pentru cursul de management spitalicesc 2006 .

descarca: ANUNT-CONCURS.docx 85KB DOCX

Apply for this Job